Publikační a odborná činnost v roce 2020


Příspěvky v časopisech

Lacko, B.: Nový robot i v Lysicích. Lysický zpravodaj č.1-3, 2020, str.25-26

Lacko, B.: Recenze: 70 let podivné vědy. AUTOMA, č.5/2020, Roč. 26, str. 52

Lacko, B.: Aplikace robota ABB YUMI při testu COVID-19. MM Průmyslové spektrum č.6/2020, Rubrika Kaleidoskop, str.10.

Lacko, B.: Aplikace robota ABB YUMI při testu COVID-19. Control Engineering (Česko) – Newsletter 6 / 2020 (10. červen 2020), on-line viz: http://www.controlengcesko.com/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/aplikace-robota-abb-yumi-pri-testu-covid-19/

Lacko, B.: 100 let od vzniku slova ROBOT a Robotiáda 2020 v Brně. Praktická elektronika, roč. XXV, č. 7, 2020, str. 1-2.

Lacko, B.: About cybernetics after 70 years of its existence. Kybernetika, vol. 56 (2020), Number 3, Pages 598 – 600. ISSN 0023-5954, Imp. Fakt. 0.662  (2020)

Lacko, B.: 30 let spolupráce v automatizaci (ke 30. výročí založení Českomoravské Společnosti pro automatizaci a robotiku). Robotic Journal č.4/ 2020, str. 38, ISSN 25-4425

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících

Lacko, B.: Sto let po Čapkovi – RUR (Rozhodně určitě Roboty). Konference: Trendy v robotizaci 2020. Trademedia International, Brno 28. 1. 2020.

Odborné publikace

Kapitola v odborné knize: Českomoravská společnosti pro automatizaci – 30 let. Editor almanachu: Maixner Ladislav. Tiskem GT TISK Lanškroun 2020, 55 stran.

Autorsky zpracováno:

Lacko, B: Spolupráce s odborným časopisem CONTROL ENGINNEERING, str. 39-40

Lacko, B.: 100 let od vzniku slova ROBOT a zaměření ČMSA v dalším období, str. 46-47

Realizované přednášky a kurzy

Projektové řízení. Přednášky v kurzu MINI MBA na Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Brno 13. únor 2020 6 hod. a 27. únor 2020 6 hod.

Lacko, B.: Genealogie inženýrství rizik. Zvaná přednáška, FAST VUT v Brně, 11.2.2020

Lacko,B.: Řízení rizik metodou RIPRAN. Zvaná přednáška, FAST VUT v Brně, 18.2.2020

Lacko, B.: 100 let slova ROBOT a 130. výročí narození K. Čapka. Poster na robotické soutěži ROBOTIÁDA 2020. Vědecký zábavní park VIDA!, Brno 7.- 8. 2. 2020

Odborné posudky a recenze

POSUDEK PRO ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ke vzdělávacímu programu: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – jednodenní kurz. Předkladatel: Akademické centrum studentských aktivit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Leden 2020

POSUDEK PRO ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů k vzdělávacímu programu: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – jednodenní kurz. Předkladatel: Akademické centrum studentských aktivit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Leden 2020

POSUDEK PRO ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU podle § 31  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů k vzdělávacímu programu: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – Jednodenní kurz. Předkladatel: Akademické centrum studentských aktivit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Leden 2020

POSUDEK PRO ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU podle § 31  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů k vzdělávacímu programu: VEDENÍ PORAD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ-jednodenní kurz. Předkladatel: Akademické centrum studentských aktivit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Leden 2020

Posudek vědecké monografie kolektivu autorů Policejní akademie ČR „Kybernetická  bezpečnost, hospodářská kriminalita a bezpečnostní management ve vzájemných souvislostech“. PAČR Praha 2020, 345s.. Výstup výzkumného programu Fakulty bezpečnostního managementu PAČR pro roky 2017 až 2023: „Scénáře a predikce strategických změn v bezpečnostním prostředí České republiky“ (Výzkumný směr č. 2: Kybernetická bezpečnost a ochrana kritické informační infrastruktury).

Posudek pro Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekt Analýza aplikácie modelov životných cyklov projektu s akcentom na životný cyklus riadenia projektov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva Slovenska: príprava výučbových prípadových štúdií (001VŠDTI-4/2021)

Účast v odborných komisích vysokých škol

Člen komise profesorského řízení doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D. z Univerzity Pardubice Fakulty chemicko-technologické Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu na Provozně - ekonomické fakultě MENDELU Brno

Člen komise pro obhajobu disertační práce ing. Hany Opočenské „Návrh metodiky k řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby rotačních strojů“ na  ÚAI FSI VUT v Brně dne 16.9.2020

Člen komise pro státní doktorskou zkoušku ing. Ondřeje Holuba  Moderní přístupy k údržbě v Průmyslové praxi na ÚAI FSI VUT v Brně dne 16. 9. 2020

Účast v  programových výborech konferencí a výborech odborných společností

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko), ISSN 1896 – 5784

Člen redakční rady časopisu IT Systems  - vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management
Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Člen CZRMA – česká organizace Federation of European Risk Management Association

Člen ediční rady ČSVTS edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích

Uznání odbornosti

Zahajovací uvítací řeč  k účastníkům konference TRENDY V ROBOTIZACI 2020. Trademedia  International, Brno 28. 1. 2020 za Českomoravskou společnost pro automatizaci

Výzva k publikování a nabídka účasti v týmu recenzentů  na základě publikovaného odborného článku „Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management“ od redakční rady vědeckého časopisu International Journal of Sustainable Development Research.

Citace v odborné literatuře

Doskočil, R., & Lacko, B. (2018). Risk management and knowledge management as critical success factors of sustainability projects. Sustainability, 10(5), 1438. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.libproxy.db.erau.edu/10.3390/su10051438
citováno v
Exploring the upside of risk in project management: a phenomenological inquiry. Authors : Denney, Valerie P. Journal of Modern Project Management. May-Aug2020, Vol. 8 Issue 1, p278-299. 22p.


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz