Publikační a odborná činnost v roce 2000


Příspěvky v odborných časopisech:

Halbich,C.-Lacko,B.: Czech evolution scenarios in cybernetics for the next milenium Kybernetes Vol. 29. (2000), No. 5/6 (Milenium volume: Cybernetics and systems in the new milenium). P. 800 – 802 (ISSN 0368-492X) – autorský podíl 50%

Lacko,B.:Přínosy informačních systémů. IT System, roč.2, (2000), č.11, str. 16 – 20 ISSN 1212-4567

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Jakostní zahajování projektů. In: Sborník semináře INIP2000 –Zahajování Projektů. Brno, VUT v Brně FSI 2000, str.1-11. ISBN 80-214-1564-9

Lacko,B.: Výchova k využívání informací Sborník semináře „Informační technologie ve středním odborném školství“ ISŠ Brno Purkyňova, Brno 2000, 4.příspěvek ,str.1-9.

Lacko,B.: Podpora jakosti software expertními systémy. In:Sborník semináře Využití umělé inteligence v jakosti software. VUT FSI Brno 2000, str. 31-35 ISBN

Lacko,B.: Problémy s manažerským modelováním v ČR In:Sborník 34 mezinárodní konference MOSIS – MANAM 2000. VŠB –TU Ostrava 2000, str. 33 – 38

Lacko,B.: Vliv metod tvorby software na jakost. In: Sborník celostátní konference „ Tvorba software 2000“. Tanger Ostrava 2000 (ISBN 80-85988-49-6) str. 94-99

Lacko,B.: Provozování informačních systémů. In.Sborník semináře „Informační technologie pro praxi“. Tanger Ostrava 2000 (ISBN 80-85988-85-6). Str. 2-11.

Lacko,B.: The Automation in the Czech republik and the Project Management. In: Proceedings of the international Congress MATAR 2000 (Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering), Part 3 – Industrial robots and automation, ČVUT Praha 2000, , p.101-102. (ISBN 80 – 238 – 5539 – 5)

Lacko,B.: Systémový přístup jako jeden ze základů pro získání konkurenční schopnosti Českých firem při vstupu do EU“ In: Sborník odborných statí „Souvislosti evropské integrace“. Edice Prométheus sv. 37, vydalo nakl. Gaudeamus 2000, Hradec Králové ve spolupráci s Ústavem filosofie a společenských věd University Hradec Králové.Strana 194 – 199 (ISBN 80-7041-052-3)

Lacko,B.: Řízení projektů vědeckotechnického rozvoje. In: Sborník z celostátní konference „Management ve výzkumu a vývoji – REDEM“. MARQ 2000 Ostrava., str. 33 – 36 (ISBN 80-85988-53-4)

Lacko, B.: Systémový přístup k automatizaci In: Sborník konference AUTOS 2000. TERIS 2002 Praha. str. 207 – 212 ISSN 1212- 5709

Lacko,B.: Přínosy projektového řízení pro zavedení systémů řízení jakosti In: Sborník mezinárodní konference „Kvalita v Evropě – základ pro 21. století“, Díl II. Česká společnost pro jakost Praha 2000, str. 72 – 77 ISBN 80-02-01393-X

Lacko,B.: Projektové řízení a jakost systémové integrace. In.: Sborník semináře Systémová integrace na prahu 3.tisíciletí. Technická universita v Liberci 2000, str. 98 – 103 ISBN – 80 – 7083 – 437 – 4

Lacko,B: Integrované inženýrství a systémy CIM In: Sborník mezinárodního semináře „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“. ČVUT Fakulta strojní Praha 2000, str. 32-35 ISBN 80-01-02248-X

Lacko,B.: Získání konkurenční schopnosti firem In:Sborník konference PRONT2000. ZČU Plzeň 2000 Str.99-104 ISBN 80-7082-648-7

Lacko, B: Změny paradigmatu projektového řízení In:Sborník konference PRONT2000. ZČU Plzeň 2000 Str.105-112 ISBN 80-7082-648-7

Odborné studie a výzkumné zprávy:

Analýza rizika v projektech (metoda RIPRAN) Výzkumná zpráva UAI-VZ-2000/2. Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2000. 55.s

Odborné publikace:

Lacko,B.: Řízení rizik firemních projektů. OKD-DOPRAVA Ostrava 2000, (abstrakta kurzu)

Lacko,B.: Využití projektového řízení k posílení konkurenční schopnosti firmy TESLA a.s JIHLAVA 2000, 28 stran (abstrakta kurzu)

Lacko,B.: Využití projektového řízení pro zvýšení konkurenční schopnosti firmy Vzdělávací agentura VOX Praha 2000, 25 stran (abstrakta kurzu)

Lacko,B.: Project Management. Abstrakta workshopu PMU CBC Phare. I+V Consulting Praha 2000, 28 stran

Lacko, B.: Produktivní řešení technicko-organizačních problémů. MELZER Software, Prostějov 2000, 23 stran

MANAGEMENT JAKOSTI (Autorský kolektiv pod vedením Doc.Ing.A.Fialy,CSc.) Verlag DashöferPraha 2000. Autorsky zpracována kapitola č. 5 „Projektové řízení“

Lacko, B.: Řízení projektů Abstrakta kurzu pro Aliachem a.s. I&V Consulting 2000, Praha, 20 stran

Kol. autorů: Automatizace a automatizační technika. Sešit I. Systémové pojetí automatizace. Computer Press 2000, Praha, 94 stran. ISBN 80-7226-246-7 Autorský podíl 60% + vedení autorského týmu sešitu.

Lacko,B.: Projektové řízení a norma ISO 10 006. Abstrakta pro seminář auditorů jakosti. Sdružení pro certifikaci systémů jakosti - CQS Praha 2000, str.35

Výkladový slovník-Podnikové informační systémy (Kol. autorů). Edice Systémová integrace Vydavatelství GRADA 2000 Praha Autorský podíl 5%

Odborné kurzy a přednášky:

Řízení rizik firemních projektů. (1 den) OKD-Doprava Ostrava. 5. ledna 2000

Kurz „Informatika pro podnikatele“ Jednodenní kurz v rámci přednášek kurzu pro managery METER Brno, 15.ledna 2000

Kurz „Informatika pro podnikatele“ Jednodenní kurz v rámci přednášek kurzu pro managery METER Brno, 25.ledna 2000

Projektové řízení (1 den) III. soustředění kurzu I+V Consulting Praha v rámci kurzu manažerského vzdělávání. Mílovy, 22.1.2000

Projektové řízení (1 den) IV. soustředění kurzu I+V Consulting Praha v rámci kurzu manažerského vzdělávání., Stříbrná Lhota, 18.2.2000

Projektové řízení (1 den) V. soustředění kurzu I+V Consulting Praha v rámci kurzu manažerského vzdělávání., Zlenice, 18.3.2000

Kurz „Projektové řízení a týmová práce“ (1 den) Kurz v rámci „CAD academie“ programu PHARE. Brno 4.února 2000 – 31.března 2000 (opak.)

Kurz „Projektové řízení“ (2 dny) pro firmu I+C ENERGO Třebíč, ve dnech 16.-17.února 2000 , Želiv – rekreační zařízení Trnávka (50% spoluúčast s ing.V.Müller)

Kurz „Projektové řízení“ (2 dny) pro firmu I+C ENERGO Třebíč, ve dnech 24.-25. února 2000 ,Brno- Hotel Santon Kníničská přehrada (50% spoluúčast ing.V.Müller)

Kurz „ Využití projektového řízení k posílení konkurenční schopnosti firmy. (1 den) TESLA a.s. JIHLAVA, 3.března 2000

Kurz „Projektové řízení“ (2 dny) pro firmu I+C ENERGO Třebíč, ve dnech 9. a 10. 3. 2000, Želiv – rekreační zařízení Trnávka

Kurz „Project management“ , pořádaný ve dnech 23. a 24. Března 2000 v Praze firmou I&V consulting pro pracovníky. Ministerstva pro regionální rozvoj

Přednáška „Produktivním řešením problémům ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy“. na semináři The BRAIN – řešení problémů, pořádaného firmou MELZER Software v Brně 28. dubna 2000

Přednáška „Celoživotní vzdělávání pro automatizaci v příštím tisíciletí“ doprovodném programu „Education and Automation“ dne 18.9.2000 u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu BRNO 2000. -

Kurz pro vedoucí i pracovníky firmy Aliachem a.s. v rámci II. výcvikového soustředění na IV.téma „Řízení projektů. Zubří, 23.-24. října 2000.

Speciální seminář „Projektový management a projektový controlling“. Ve dnech 28. a 29. listopadu 2000, Praha Controller –Institut Praha (člen International Group of Controlling) Lektor druhého dne semináře

Odborné posudky:

Buršík,J.-Lacko.B.: Posouzení postupu implementačních prací na informačním systému firmy tepelné zásobování Brno a.s.. Interní materiál TEZA Brno, únor 2000. Stran 16 (50% spoluúčast)

Posudek tezí k státní doktorské zkoušce ing.P.Bláhy : Systém na podporu sledování odchylek mezi rozvrhem projektu a jeho skutečným průběhem. VUT FSI ÚAI Brno, únor 2000

Posouzení tezí disertační práce RNDr.J.Ráčka „Workflow správních procesů v oblasti nakládání s odpady“ . Masarykova universita, Fakulta informatiky Brno

Oponentní posudek disertační práce RNDr. Jaroslava Tedy „Plánovaání servisních činností Metodami umělé inteligence“. Vysoká škola báňská Ekonomická fakulta Ostrava

Posudek žádosti o udělení grantu GAČR 102/01/1392 Integrace metod analýzy a návrhu informačních systémů (doc.Ing.J.Cendelín,CSc., ZČU Plzeň

Posudek žádosti o udělení grantu GAČR 102/01/0803 Experimentální rozšiřovatelný framework pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů. (Doc.RNDr. J.Černohorský,CSc., VŠB TU Ostrava)

Posudek žádosti o postdoktorandský grant GAČR 101/00/D088 On-line komunikace a synchronizace v množině distribuovaných simulačních modelů zaměřených na strojírenství a vytvořených v heterogenním prostředí (PhDr.Z.Ulrych, ZČU Plzeň)

Oponentský posudek doktorské práce RNDr.Jar. Tedy „Plánování servisních činností metodami umělé inteligence“. VŠB TU Ostrava, Fakulta ekonomiky

Oponentský posudek disertační práce Ing.Martina Rubáše „ Objektově orientovaná metodika V projektování průmyslových ISŘ“. ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Členství v odborných komisích a výborech konferencí, apod.:

Předseda konference Institute for Interantional Research Wien „Úspěšné řízení projektů v praxi“. Praha 18. a 19. ledna 2000

Odborný garant semináře Využití umělé inteligence v jakosti software. Brno, VUT FSI ÚAI 11. Února 2000

Člen habilitační komise pro jmenování Dr.Ing.Otto Pastora CSc. z ČVUT FEL Praha na Fakultě dopravní ČVUT Praha

Odborný garant semináře INIP2000-Inicializace projektů, pořádaný VUT FSI Brno ve Spolupráci se Společností pro projektové řízení dne 1.března 2000 v Brně

Člen komise pro státní doktorskou zkoušku ing.Jiřího Málka na Fakultě letectva a PVO Vojenské akademie v Brně

Člen komise pro obhajobu disertační práce RNDr. Jar. Tedy. VŠB TU Ostrava, Ekonomická Fakulta

Člen programového výboru celostátní konference „Projektový management PRONT 2000“. Mariánské lázně 30. A 31. května 2000. Hospodářská akademie Cheb a ZČU FE Plzeň pod patronací Společností pro projektové řízení

Člen programového výboru celostátní konference „ Management ve výzkumu a vývoji – REDEM“. Mariánské lázně 26. a 27. října 2000. MARQ ve spolupráci s Radou vlády České republiky pro výzkum a vývoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Odborný garant semináře „Počítačová podpora projektového řízení“ dne 12. Října v Brně u příležitosti mezinárodního veletrhu INVEX COMPUTER Brno 2000

Předseda sekce C – projektové řízení mezinárodní konference „Kvalita v Evropě – základ pro 21. stopletí“ konané ve dnech 21. – 23.11.2000 v Nymburce Českou společností pro jakost v rámci „Evropského týdne kvality v České republice.

Citace v odborné literatuře:

Lacko, B.: Bariéry systémového myšlení. In: Sborník konference SYSIN 99. TERIS Praha 1999, str. 1-7 Citováno Klapka, J.: Některé systémové úlohy kompromisní optimalizace v projektovém Řízení. In: Sborník konference Systémové přístupy 99, VŠE Katedra systémové analýzy Praha 1999, str. 71-74 ISBN 80-7079-971-4

Lacko,B.: New Role of Project Management. Proceedings of International Conference „Project Managment in the new Europe“. International Management Association, Prague 1993, str. 127 – 130 Citováno Spěvák,L.: Využití fuzzy množin v managementu rizik. Sborník semináře Informační technologie pro praxi. Tanger Ostrava 2000 (ISBN 80-85988-85-6). Str. 135 - 140


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz