Publikační a odborná činnost v roce 2017


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Jak realizovat digitální továrnu?
IT Systems, Roč. 19, (1017), č. 4, str. 10 – 11, ISSN 1802-002X

Lacko,B.: VUT v Brně se podílí na výchově odborníků pro Industry 4.0
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.66, únor 2017, str. 12

Lacko, B.: Automatizace a mechatronika v Technickém muzeu aneb druhohorní ještěři
netradičně. Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.66, únor 2017, str. 5

Lacko, B.: Bezpečnost s rizika strojních zařízení.
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.66, únor 2017, str. 15-17

Lacko, B. Čtvrtý svazek nové knižnice, Bulletin Asociace strojních inženýrů, č. 68, prosinec
2017, str. 16 – 17

Lacko, B.: První počítače v Brně, Bulletin Asociace strojních inženýrů, č. 68, prosinec 2017,
str. 17

Lacko, B. : Festival vědy aneb Zábavná vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku.
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č. 68, prosinec 2017,str. 18 – 19

Lacko, B.: Zakladatel a průkopník teorie systémů Ludwig von Bertalanffy:
Na paměť 45. výročí úmrtí.
Acta Informatica Pragensia 2017, 6(1), 70-73

Lacko, B.: Systémový a procesní přístup v metodě RIPRAN
Acta Informatica Pragensia 2017, 6(1), 86-93

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Taxonomie kvantifikace rizik.
Sborník konference ExFos 2017, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2017, Brno, str. 391 – 396, ISBN 978-80-214-5459-0

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Projekt specifického výzkumu: FSI-S-17-4785
INŽENÝRSKÉ APLIKACE POKROČILÝCH METOD UMĚLÉ INTELIGENCE
(Spoluřešitel)

Odborné studie, výzkumné zprávy:

Návrh, realizace a zpracování dotazníkového průzkumu „Využívání mezinárodních
norem ISO v projektovém řízení“ mezi účastníky konference „Quo Vadis Projekt Management 2017“ v Kutné Hoře 25. a 26. října 2017, Společnost pro projektové řízení. Výsledky publikovány na stránkách SPŘ www.cspr.cz.

Patenty a inženýrská díla:

Soubor fotografií k životopisům Ježků z Blanska, G.J. Mendela, V. Kaplana a E. Roučky
ve 4. svazku edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Nakladatelství Jonathan Livingston Praha 2017 (ISBN 978-80-7551-067-9)

Odborné publikace a kapitoly v knihách:

Mendel, E. Mach, Ježkové z Blanska, V. Kaplan, E. Roučka), vyd. 1., 250 s.,
Nakladatelství Jonathan Livingston Praha 2017 (ISBN 978-80-7551-067-9)
Autorsky zpracovány texty:
Předmluva ke 4.svazku,str. 7 - 9
Genetika a genetické programování počítačů. str. 84 - 93

Realizované přednášky a kurzy:

Lacko, B.: Uvedení do problematiky robotizace výrobních provozů“ na konferenci „Trendy
v robotizaci a automatizaci“25.- 26. ledna 2016, Brno

Kurz „Predikce vývoje projektů“ Institutu celoživotního vzdělávání VUT Brno, Brno 10. únor
2017. Lektor kurzu

Kurz „Projektové řízení – základy“. Akademické centrum studentských aktivit Brno,
Škrdlovice 6. až 12. únor 2017, vedení případových studií a přenáška „vícekriteriální“ rozhodovací analýza.

Zvaná přednáška na VUT FAST „Analýza rizik“ pro studenty rizikového inženýrství. FAST
Brno 13. 2. 2017

Zvaná přednáška na VUT FAST „Genealogie rizikového inženýrství“ pro studenty rizikového
inženýrství. FAST Brno 20. 2. 2017

Výuka předmětu “Projektové řízení“ v postgraduálním kurzu ICV VUT Brno blokové
 výuce ve dnech 23. března a 30. března 2017

Lektor kurzu Poprojektové fáze projeku ICV VUT Brno dne 20. 4. 2017

Úvodní přednáška 3. konference „Historie výpočetní techniky“ a připomenutí „110.
Výročí narození prof. A. Svobody – konstruktéra prvního réleového počítače v Česku.“, Technické muzeum v Brně dne 20. září 2017

Lacko, B.: Lesk a bída mezinárodních standardů. Přednáška na konferenci „Quo Vadis
Projekt Management 2017“ v Kutné Hoře 25. a 26. října 2017, Společnost pro projektové řízení.

Zvaná přednáška pro Fakultu informatiky VUT Brno v rámci wokshopu pro Ústav počítačových systémů „První počítače SAPO a EPOS u nás a prof. A. Svoboda“ v Brně dne 20. 11. 2017

Odborné posudky a recenze:

3 posudky rukopisů do odborných časopisů

1 oponentní posudek habilitační práce

2 oponentské posudek disertačních prácí

1 posudek rukopisu publikace

Účast v odborných komisích vysokých škol:

Člen komise pro obhajobu disertační práce

Předseda komise pro státních závěrečných zkoušek bakalářského studijního programu

Účast v programových výborech konferencí, v odborných společnostech a výborech odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems- vydavatelství CCB Brno, ISSN 1802-002X

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko), ISSN 1896 - 5784

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Člen Asociace specialistů pojištění a řízení rizik ČR - ASPAR ČR (členská složka Federation of European Risk Manager Association

Člen ediční rady ČSVTS edice: Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích

Citace v odborné literatuře:

LACKO, B.: Nebezpečí nekvalitní kvantifikace rizik a systémový přístup ke zvýšení kvality
jejich expertního odhadu In Kolektiv, edit. M. Kný. Aktuální rizika a možnosti jejich
uchopení systémovým inženýrstvím. Praha: PAČR 2016, 229 s.
ISBN 978-80-7251-465-6.
Citováno v
 Kný, M.: Ohrožení aktuálních vizí a cílů. In: Zuzák, R. a kol: Bezpečnostní hrozby a
výzvy globálního světa. PA ČR 2017 Praha, 347 s., str. 16- 29

Uznání odbornosti:

Úvodní vyžádaná přenáška (Key Note Lecture) „ Uvedení do problematiky robotizace
výrobních provozů“ na konferenci „Trendy v robotizaci a automatizaci“
25.- 26. ledna 2016 v Brně jako zástupce Českomoravské společnosti pro
automatizaci. Pořadatel: firma Trade Media International

Informace: „Mezinárodní ocenění metody RIPRAN“ na stránkách www.cspr.cz
Společnosti pro projektové řízení.

Informace: Mezinárodní ocenění pro českou metodu analýzy rizik RIPRAN.
Jako zpráva v časopise IT Systems, č.3, 2017, str. 56

Umístění kurikula do V. svazku edice Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky
2017- Oxford Encyklopedia Vydavatelství Publication. British Publishing House 2017 (ISBN 978-1912100-99-6). Heslo: Lacko Branislav. str. 770


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz