Publikační a odborná činnost v roce 2013


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Výuka mladých odborníků pro automatizaci
Control Engineering (Česko), roč. VIII. (2013), č.5, str. 42

Lacko, B. – Všetečka, P.: Poznajte riziká vášho projektu.
ZISK-manažment. Roč. V., (2013) č. 9 , str. 20 - 21. Autorský podíl 60%

Lacko, B.: Pád z řádu do chaosu projektového řízení. Speciální příloha „Trendy projektovéhořízení“ časopisu Moderní řízení, říjen 2013, str. XVIII. – XIX.

Lacko, B.: Proč se nedělá postimplementační analýza projektů. Speciální příloha „Trendyprojektového řízení“ časopisu Moderní řízení, říjen 2013, str. XXII. – XXIII.

Lacko, B.: Nová norma ČSN ISO 21 500. Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 58,  prosinec 2013, str. 29

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Z řádu do chaosu. Sborník abstraktůz konference Projektový manangement 2013,
Univerzita T. Bati, Zlín, 23.-24.4 2013

Bartoška, J. - Doležal, J. – Lacko, B.: A new approach to the prediction of software projects –
the DYPREPmethod. In: Proceedings of federal conference SDOT – Software Development and Object Technologies. College of Polytechnics Jihlava 2013, Jihlava, p.71- 75 (ISBN 978-80-86847-66-5)

Lacko, B.: Analýza rizik s velmi nízkou pravděpodobností u podnikových projektů
In: Sborník z konference Rizika podnikových procesů 2013. Univerzita J.E. Purkyně,
Ústí nad Labem, 21.- 22. listopad 2013, str. 39 – 40. (ISBN978-80-7414-628-2)

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel projektu „Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život“ registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0255 na Vysokém učení technickém v Brně v pozici odborník a expert na projektové řízení

Odborné studie, výzkumné zprávy, patenty, inženýrská díla:

Lacko,B.: Metodika řízení rizik a příležitostí v projektech VUT (Metodický pokyn). Centrum
podpory projektů VUT, Vysoké učení technické v Brně, 2013 Brno, 23 s.

Odborné publikace:

Kol. autorů: Systémové inženýrství a informatika (ed. Křupka,J. – Vítek,M.). Univerzita Pardubice, 2013, Pardubice, 244 s. (ISBN 978-80-7395-732-2)
Kap. 2.2 Metody systémové analýzy a syntézy při návrhu informačních systémů
 (B. Lacko), str. 88 až 102 (autorský podíl 5,7 procent)

Kol.autorů: Systémy složité a zjednodušené (ed. Křupka, J. – Vítek, M.). Univerzita Pardubice, 2013, Pardubice, 388 s. (ISBN 978-80-7395-572-4)
Kap.9.1 Racionální přístup ke zjednodušování soustav a systémů (B.Lacko), 292-293

ŠVIRÁKOVÁ, Eva, Martin RÉPAL, Kateřina RUBIŠAROVÁ, Vlastimil POLÁČEK, Branislav LACKO, Lukáš GREGOR, Petra HOLÁKOVÁ, Radomila SOUKALOVÁ, Marcela GÖTTLICHOVÁ a Jan PTÁČNÍK. Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích. 1. vyd. ,Zlín: VeRBuM, 2013, 128 s.
ISBN 978-80-87500-46-0.
Autorsky zpracována kapitola: Určení stavu projektu jako východisko k jeho
racionálmímu řízení v prostředí chaosu, str. 29 - 44
Autorský podíl: 12,5 %

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor kuzu MYC firmy I&V Consulting Praha:
• Projektové řízení 31. 1. a 1. 2. 2013 Škrdlovice
• Případová studie projektu 21. 2. 2013 Škrdlovice

Lacko,B.: Procesní řízení a hodnocení procesů. Přednáška na odborném semináři Českého
akreditačního institutu. Pardubice 22.V.2013

Lektor celodenniho kurzu „ Analýza rizik firemních projektů metodou RIPRAN“. Vzdělávací
kurz firmy SC&C Partner s.r.o., Brno 7. října 2013

Přednáška „Kritické faktory úspěchu zavádění robotů“ na mezinárodní výstavě FOR
AUTOMATION Praha 18.- 22. 11. 2013 dne 19. 11. 2013 v rámci doprovodného programu „Roboty“.

Odborné posudky a recenze:

Dva posudky disertačních prací, jeden posudek projektu a 5 posudků oborných článků

Účast v odborných komisích vysokých škol:

Člen komise profesorského řízení na FEKT, člen habilitační komise na ČVUT FEL Praha a člen šesti komisí pro obhajobu disertačních

Citace v odborné literatuře:

9 národních citací

Uznání odbornosti:

Interview pro TV ELEKTRIKAna AMPÉR FÓRUM v Brně dne 20. 3. 2013 na téma „Využívání robotů“ s redaktorem magazínu All for Power ing. St. Cieslarem

Označen jako autorita v oblasti projektového řízení ve zprávě o konferenci „Projektový
management 2013 – Chaos vs. Řád“ na UTB ve Zlíně (23—24-duben 2013).
Moderní řízení č. 5/2013, Rubrika AKTUALITY,str. 74

Vstupní zvaná přednáška na mezimárodní výstavě FOR AUTOMATION Praha v rámci
specializovaného programu „Roboty“ dne 19. listopadu v Praze na téma“ Kritické
faktory úspěchu zavádění robotů“ pořádaného časopisem Control Engineering

Zařazení do „Síně slávy projektového managementu“ výborem Společnosti pro projektové
řízení dne 21. listopadu 2013 v Praze na soutěži „Nejlepší projektový mananžer roku“ u příležitosti Festivalu projektového řízení 2013

Zvaná přednáška „Analýza projektových rizik metodou RIPRAN“ na Fakultě provozně-ekonomické České zemědělské univerzity, Praha – Suchdol 29. listopad 2013


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz