Publikační a odborná činnost v roce 2002


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Metoda ke hledání námětů pro automatizaci firemních procesů. AUTOMA, roč.8 (2002), č.1.. str. 46 (Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT 260000013)

Lacko,B.: Praxe a výuka automatizace, systémové přístupy a učebnice. Automatizace, roč.45,(2002),č.5-6, str. 308 – 312

Lacko, B.: Produktivní řešení technicko-organizačních problémů. IT Systém, roč.4, (2002(,č.4., str. 58 – 60

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Výuka projektového řízení na vysokých školách v ČR In: Sborník semináře „Projektový management – výsledky praktických aplikací“ Česká společnost pro jakost Praha 2002, str. 53-60

Lacko,B.: Implementace projektů. In: Sborník semináře Implementace projektů (IPRO2002). VUT v Brně 2002, Brno Str. 5-16 ISBN – 80-214-2075-8

Lacko,B.: Poprojektové fáze projektů. In: Sborník semináře Ukončování a vyhodnocování projektů (FIPO2002). VUT v Brně 2002, Brno, str. 5-29 ISBN 80-214-2202-5

Lacko,B.: Postimplementační systémová analýza. In:Sborník workshopu SYSTE 02, Sdružení EVIDA Plzeň 2002, str.145-152 ISBN 80-86596-06-0

Lacko,B.: Bariéry uplatňování systémového přístupu. In:Sborník workshopu SYSTE 02, Sdružení EVIDA Plzeň 2002, str.153-162 ISBN 80-86596-06-0

Lacko,B.:Týmová práce při systémové analýze a návrhu In: Sborník semináře Systémový přístup a ISO 9000:2000. Česká společnost pro jakost Praha 2002, str.

Lacko,B.: Moderní automatizace a zvyšování konkurenční schopnosti firmy na konferenci Abstrakta konference „Česká výroba-nové dimenze a nové perspektivy. ve dnech 28-29.května 2002 v Brně., Institut for International Research Wien 2002 (Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT 260000013)

Lacko,B.:Vývoj robotických systémů In: 6.mezinárodní konference ROBTEP 2002. Technická universita Košice 2002, str.239-246 ISBN 80-7099-826-1 (Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT 260000013)

Lacko,B.: Kritika nesystémového přístupu k jakosti. In: Sborník příspěvků z XXXIV. Vědecké konference Systémové inženýrství 2002 (uspořádáno k Mezinárodnímu roku OSN pro kulturní dědictví2002). Str.138 –142. Nakladatelství GAUDEAMUS, Hradec Králové 2002 ISBN 80-7041-161-9

Lacko,B.: Automatizační praxe a kybernetika. In:Acta Mechanica Slovaca. Roč.6,(2002), č.2 str. 129-134, Košice Vydáno jako sborník děl Principia Cybernetica u příleřitosti semináře českých a slovenských pracovišť vysokých škol vyučujících automatizaci. ISSN 1335-2393 (Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT 260000013)

Lacko,B.: Využití informačních a komunikačních technologií pro podporu jakosti In: Sborník z mezinárodní konference Evropský týden kvality v České republice. (European Quality Week). Akce Národního programu pro jakost 2002 ČR.

Lacko,B.: Firemní projektové řízení. In: Sborník semináře PROMA 02. Evida Plzeň 2002, str. 87-96 ISBN 80-86596-13-3

Lacko,B.: Postimplementační systémová analýza. In: Seminář SYSTE02. Evida Plzeň 2002, str. 153-162 ISBN 80-86596-06-0

Lacko,B.: Bariéry uplatňování systémového přístupu. In: Seminář SYSTE02. Evida Plzeň 2002, str. 145-152 ISBN 80-86596-06-0

Lacko, B.: Metoda ke hledání námětů pro automatizaci firemních procesů In: Sborník 2. Ročníku semináře „ Teorie a praxe automatizace 2002“. Str. 28-32 VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno 8.XI.2002 (Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT 260000013)

Halbich,C.-Lacko,B.: The current state and trends in sociocybernetics in transitional contries In: XV.world congress of sociology – Brisbane 2002 ( Abstracts and Program). Research comittee on Scociocybernetics. Str. 42 ISBN – 0-90929106705 (Autorský podíl 50%)

Odborné studie a výzkumné zprávy:

Lacko,B.: Aplikace projektového řízení v oblasti informačních technologií. . Studie zpracovaná pro potřeby firmy MELZER Software Prostějov. Květen 2002, 16 stran

Odborné publikace:

Lacko,B.: Projektové řízení – Základní přehled problematiky řízení výzkumných projektů. Abstrakta pro dvoudenní kurz pro pracovníky Ostravské univerzity, Ostrava 15.a16.října 2002, 27 stran

Kol.autoru: Management investičních projektů ve výstavbě. Studijní texty firmy ŠKODA EXPORT Praha 2002, 60 stran (Autorský podíl 30%)

Realizované přednášky a kurzy:

Kurz MA AATP,(1den), C-Agency Brno,1.února 2002

Řízení projektů inovace výroby Gradua CEGOS Praha (1 den) 7.února 2002 (Lekce v rámci kurzu celoživotního vzdělávání manažerů výroby)

Řízení investičních projektů – kurz ŠKODA Praha Engineering (1.den) 18 února 2002 jako lektor firmy PM Consulting Praha

Řízení projektů - v rámci jednotlivých soustředění kurzu SOF VII pro I&V Consulting Praha, leden až červen 2002

Řízení projektů - v rámci jednotlivých soustředění kurzu SOF VIII pro I&V Consulting Praha, červen až říjen 2002

Řízení projektů - v rámci jednotlivých soustředění kurzu SOF IX pro I&V Consulting Praha, září až listopad 2002

Řízení projektů -v rámci jednotlivých soustředění kurzu SOF X pro I&V Consulting Praha, prosinec 2002 (zahájení kurzu)

Přehled projektového řízení pro firmu MELZER software Prostějov (1 den), Brno dne 20.února 2002

Řízení projektů počítačových sítí.(1 den) – Kurz Síťová akademie, Computer Agency Brno 8.března 2002

Příprava řízení projektů v průmyslu (2dny) Gradua Praha 19.a 20.března 2002

Projektové řízení investičních akcí –(1 den) Kurz organizovaný pro firmu ŠKODA Engineering Praha firmou PM Consulting Praha – 8.dubna 2002

Specifické procesy projektového řízení (1den) a Týmová práce (1 den) Kurz Projektové řízení“ pořádaný firmou LBMS Praha pro firmu PVT Praha, 13.a 27.května 2002

Specifika softwarových projektů (1 den) Specializovaný kurz pro MELZER Software Prostějov, Ostrovačice dne 20.V.2002

Jakost , rizika a informační procesy v projektovém řízení (1 den) v rámci certifikačního kurzu firmy GRADUA CEGOS Praha, 3.června 2002

Řízení procesů – jednodenní kurz pro pracovníky firmy Siemens elektromotory Drásov. Drásov 13.září 2002

Rozhodování na základě analýz – jednodenní kurz pro pracovníky firmy Siemens elektromotory Drásov, 20.září 2002

Projektové řízení – Základní přehled problematiky řízení výzkumných projektů. Dvoudenní kurz pro pracovníky Ostravské univerzity, Ostrava 15.a16.října 2002

Projektové řízení – příprava pracovníků firmy ANECT na certifikaci. Lektor kurzu Gradua- CEGOS, 4 dny – 24.a25.X., 4.a 5.XI. 2002 Praha

Kurs celoživotního vzdělávání „Projektové řízení“ – jednodenní kurz Computer Agency Brno, Dne 22.listopadu 2002 v Brně

Odborné posudky:

Oponent projektu výzkumu a vývoje Ministerstva ČR pro dopravu č. 802/210/108 „Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně –telekomunikačního prostředí ČR. Řešitel ČVUT Praha - Fakulta dopravní

Oponent pojednání ing. M.Polanského „Robustné řízení nelineárních systémů pomocí PDC Fuzzy regulátorů. Doktorand VUT Brno Ústavu automatizace a měřící techniky

Posudek projektu „Práce ve výboru IFAC“ programu KONTAKT MŠMT ČR Praha

Posudek projektu „Zastupování ČR v IFAC“ programu KONTAKT MŠMT ČR Praha

Posudek disertační práce Ing.Jiřího TONARA „Měření a hodnocení jakosti informačních systémů specializovaných typů“ doktoranda ČZU Fakulty provozně ekonomické Praha.

Posudek projektu S1075351 Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje. AV ČR

Posudek disertační práce Mgr.Jaroslava RÁČKA „Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí“ doktoranda Fakulty informatiky MU v Brně.

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Garant klubového odpoledne Společnosti pro projektové řízení 6.února 2002 v Brně

Člen programového výboru konference Management ve výzkumu a vývoji (REDEM 02), Telč, 16.-18.září 2002

Člen redakční rady časopisu IT SYSTEM (ISSN-1212-4567)

Odborný garant semináře „Systémový přístup a ISO 900:2000 České společnosti pro jakost, Brno 14.května 2002

Člen komise pro státní doktorkou zkoušku ing.L.Prášila, Ing.P.Kučery, Ing.S.Valacha a Ing.M.Polanského na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně dne 28.srpna 2002

Garant akce EUROINŽENÝR – status a možnosti v současné Evropě. Akce Klubu Brno Asociace strojních inženýrů ve spolupráci s FEANI Praha, 15.května 2002

Člen organizačního a programového výboru celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2002. VŠBTU Ostrava 29.-31.května 2002

Člen programového výboru konference Management ve výzkumu a vývoji –REDEM2002. Telč 16.-18. září 2002, MARQ ve spolupráci s Radou vlády ČR pro výzkum

Garant semináře „Počítačová podpora projektového řízení“ v rámci mezinárodní výstavy INVEX COMPUTER 2002 dne 9.října 2002 v Brně

Garant “Konference mladých vědeckých pracovníků v automatizace“, pořádané pod záštitou Českomoravské společnosti pro automatizaci dne 20.listopadu 2002 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně

Předseda zkušební komise pro přijímací zkoušky na FSI VUT v Brně dne 20.červen 2002

Předseda prvního dne konference „Česká výroba-nové dimenze a nové perspektivy. ve dnech 28-29.května 2002 v Brně., Institut for International Research Wien

Člen zkušební komice pro obhajobu disertační práce ing.J.Tonara dne 5.9.2002 na ČZU Fakultě provozně ekonomické v Praze

Člen komise pro obhajobu doktorské disertační práce ing.Vladimíra DUMKA na FSI VUT v Brně dne 11.října 2002

Člen komise pro obhajobu doktorské disertační práce ing.Františka BRADÁČE na FSI VUT v Brně dne 11.října 2002

Člen komise pro státní doktorskou zkoušku RNDr. Jana KUBALČÍKA na FSI VUT v Brně dne 11.října 2002

Člen komise pro obhajobu doktorské disertační práce ing. Martina HALVY na FSI VUT v Brně dne 11.října 2002

Člen vědecké komise celostátního certifikačního střediska SPŘ (certifikace podle International Project Management Association)

Citace v odborné literatuře:

Lacko,B: Trendy v informačních systémů po roce 2000. In“ Jakost a informační systémy. Brno VUT FSI 2001 Citováno v Halva,M.: Modelování jakosti softwarových produktů v řídicích systémech. In:Konference Tvorba softwaru. VŠB TU Ostrava 2002, str.50-62

Lacko, B.: Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství. In: Tvorba software 2001, VŠB TU Ostrava 2001, 97-103

Lacko,B.: Jakostní zahajování projektů In: Seminář INIP 2000, VUT FSI Brno 2000, 1-11 Obojí citováno v: Kubiš,J.: Existenčné riziká projektu a k nemu viazaných subjektov. In: Konference Tvorba software 2002, VŠB TU Ostrava 2002, 109-116


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz