Publikační a odborná činnost v roce 1999


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Prof. Norbert Wiener a padesát let kybernetiky. AUTOMA, roč.5, (1999),č.1-2, str.43, ISSN 1210-0889

Lacko,B.: Kolokvium Kybernetika po padesáti letech (Zpráva z kolokvia) Automatizace, roč. 42, (1999), č. 2, str. 130, ISSN 0005-125X

Příspěvky na konferencích a seminářích:

Metodický komentář k používání učebního sešitu č.1 učebnice „Automatizace a automatizační technika“ pro učitele středních škol. (11 stran)

Seminář k učebnici „Automatizace a automatizační technika“, Žďár n/Sáz. 3.2. 1999 Českomoravská společnost pro automatizaci, Praha 1999

Lacko,B.: Inženýři a cizí jazyky: Současnost a budoucnost v ČR. Sborník ze semináře „Aktuální problémy výuky cizích jazyků pro strojní obory v období před vstupem do Evropské unie“. VUT FS v Brně, 1999, str. 13 - 18 ISBN 80-214-1318-2

Lacko,B.: Trendy informačních systémů po roce 2000 Sborník z workshopu „Jakost a informační systémy“ dne 15.4.1999 Vydalo VUT Fakulta strojní s nadací NEJ-EQF Brno, str.5-18 ISBN 80-214-1321-2

Lacko,B.: Revitalizace informačních systémů (Východiska, zásady, postupy) Sborník z celostátní konference „TVORBA SOFTWARE´99“. TANGER Ostrava 1999. Str. 137 – 146 ISBN 80-85988-39-9

Lacko,B.: Project Management v praxi vojenského profesionála. Sborník referátů z mezinárodní konference Vrcholové vzdělávání vojenských profesionálů, konané jako doprovodný program mezinárodní výstavy IDET 99 dne 4.května 1999 v Brně. Vojenská akademie v Brně, Fakulta velitelská a štábní, Brno 1999

Lacko,B.: Taxonomie přínosů informačních systémů. Sborník semináře „Informační technologie pro praxi“. VŠB – TU EkF Ostrava 1999, str. 1 – 10

Lacko,B.: Současný stav metody EUROMETHOD Sborník ze semináře „Informační technologie pro praxi“. VŠB –TU EkF Ostrava 1999, Str. 11 – 14

Halbich,C. – Lacko,B.: Czech Evolution Scenarios in Cybernetics for next Milenium. In Proc. of International Congress of Cybernetics and Systems. Brunell University, Uxbridge August 1999, 23-27 (autorsky podíl 50%)

Lacko,B.: Revitalizace firem a automatizace firem. Sborník přednášek z vědecké konference „Podnik pro třetí tisíciletí“ ve dnech 23. a 24. listopadu ve Zlíně. VUT Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 1999, str. II-6 až II-10

Lacko,B.: Bariéry systémového myšlení. Sborník konference Systémové inženýrství (SYSIN 99). TERIS 2002 Praha 1999 Str. 1 – 7. (ISSN 1212-8619)

Odborné studie a výzkumné zprávy:

Lacko, B: Komparativní analýza metod návrhu řídicích systémů pro CIM. Brno, březen 1999, 31 stran

Lacko,B.: Komparativní analýza metod pro návrh systémů CIM Dílčí podkladová zpráva pro studii proveditelnosti konceptu CIM v leteckém průmyslu Brno, květen 1999

Lacko,B.: Řízení jakosti v CIM Dílčí podkladová zpráva pro studii proveditelnosti konceptu CIM v leteckém průmyslu Brno, červen 1999

Lacko,B.: Projektové řízení v návaznosti na integrovanou logistickou podporu a management Rizik. In.: Souhrnná zpráva projektu obranného výzkumu MO-OPERA, Vojenský Technický ústav Brno ochrany, Brno 1999. Č.j. 59/1999-3-32-6619, II. 3. 1-33

Odborné publikace:

Kol. autorů: VEDOUCÍ PODNIKU - podnik v kostce (Aktualizace únor 1999) Autorsky zpracována rubrika „Informace software“ „Software a rok 2000“ - 9 stran Verlag Dashöfer, Praha 1999

Kol. autorů: Automatizace a automatizační technika (I. - IV.) Učební texty pro střední odborné školy Českomoravká společnost pro automatizaci , Praha 1999 Autorsky zpracována kapitoly:
2. Historické ohlédnutí
3. Základní pojmy
4. Účel automatizace
5. Návrh a realizace automatizace

Řízení rizik projektu (14 stran)
Abstrakta pro stejnojmenný kurz, GRADUA-CEGOS

Projektový management a projektový controlling
Společně s ing.Měkotou - 20% spoluúčast
Abstrakta ke stejnojmennému kurzu.
Controller Institut Praha 1999, 70 stran

Management rizika
Studijní materiály pro kurz Controller –Institutu Praha
Spolu autorství 50% s RNDr.J.Weinbergrem, Csc.
CONTRAST Consulting Praha 1999, str.92 stran

Realizované přednášky a kurzy:

„Řízení rizik projektu“ - 2. přednáška (4 hod.) druhého dne semináře Výukový seminář „Projektové řízení“ pro ABB ENERGO s.r.o. Brno Kurz vzdělávací firmy GRADUA-CEGOS Praha, Brno, 1. a 2. března 1999

„Projektové řízení v praxi současných manažerů“ - jednodenní kurz (8 hod.) Přednáška v rámci vzdělávacího programu „Kariéra - úspěšný manager“ firmy GRADUA-CEGOS, Sezimovo Ústí, 10. března 1999

„Projektový management a projektový controlling“ - dvoudenní kurz Společně s ing. V. Měkotou . Lektor druhého dne Kurz Controller Institutu a firmy CONTRAST Consulting Praha s.r.o. v Praze ve dnech 21. a 22. dubna 1999)

„Projektové řízení v praxi současných manažerů“ – jednodenní kurz Kurz v rámci vzdělávacího programu „Kariéra – úspěšný manager“ Školící centrum GRADUA-CEGOS, Praha 7. Května 1999-05-13

„Projektové řízení“ Kurz pro firmu RICO HARTMANN Veverská Bitýška, organizovaný firmou GRADUA-CEGOS Praha pro dvě skupiny podnikových pracovníků. Prostějov, 24.-26.6. 1999, 29.7- 1.7.1999

„Informace a informační technologie“

„Projekty a jejich řízení“ Přednášky v kurzu informačních technologií a jakostního managementu pro pedagogy středních škol a pracovníky vzdělávacích zařízení. VUT v Brně, ÚPEI, Brno 26.srpna 1999

„Automatizace a revitalizace“ Moderátor odborné rozpravy dne 17.června 1999 v Praze, v redakci časopisu AUTOMA. Obsah rozpravy viz AUTOMA, roč. 5, 9-10, 1999, str. 78 – 79

„Řízení projektů technického rozvoje“ Přednáška na doprovodném programu Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 99 v rámci CAD/CAE/CAM fórum. Brno 16.9.1999

„Využití projektového řízení k řízení firemních projektů“ Dvoudenní kurz pro Výcvikové středisko Českých aerolinií. Praha 21.-22.září 1999

„Informační systém a jeho role při řízení firemních procesů“ Přednáška, vyžádaná Institute for International Research Wien pro odbornou konferenci „Procesně řízená organizace“ ve dnech 11.-12. října v Praze

„Projektové řízení pro managery“ Třídenní kurz organizovaný společností GRADUA-CEGOS Praha, 27.-29.října 1999

„Projektové řízení a řešení firemních problémů“ Čtyřdenní kurz spojený s poradenstvím při řešení problémů pro firmu WITTE v Nejdku organizovaný firmou GRADUA-CEGOS ve dnech 15.,16.,25. a 26. 10.1999

„Management rizika“ Dvoudenní kurz organizovaný Controller Institutem a CONSTRAST CONSULITNG Praha ve dnech 25. A 26. Listopadu v Praze.Lektorská činnost 50% s RNDr. J.Weinbergrem, Csc.

„Příprava a řízení projektů“ Třídenní kurz francouzsko-české vzdělávací společnosti GRADUA-CEGOS. Praha 6.-8.Prosince 1999. (2-dny, 1 den ing.Randula Softprojekt Praha)

Odborné posudky:

Odborný posudek grantové přihlášky GAČR č. 101/00/0264 „Inteligentní metody počítačové podpory procesu konceptuálního návrhu systémů.

Posouzení tezí ke státní doktorské zkoušce ing.Romana PRÁŠKA : Modelování a posuzování zásahů v podnikových systémech

Posouzení tezí ke státní doktorské zkoušce ing.Jana JURKY: Zajišťování jakosti subjektů v činnostech strukturovaných sociotechnických procesů

Oponetský posudek doktorské práce RNDr. Jaroslava TEDY „Plánování servisních činností metodami umělé inteligence“ z VŠB - TU Ostrava

Členství v odborných komisích a výborech:

Člen programového výboru semináře „Aktuální problémy výuky cizích jazyků pro strojní obory v období před vstupem do Evropské unie“ konaného dne 24. března na VUT FS v Brně

Člen programového výboru celostátní konference TVORBA SOFTWARU 99 v Ostravě ve dnech 27.-29. května na VŠB - TU EF Ostrava

Odborný garant odborného semináře Počítačová podpora projektového řízení, pořádaného Společností pro projektové řízení a ÚAI FSI VUT v Brně dne 6.října 1999

Člen organizačního výboru mezinárodní konference „Chyby a nejistoty měření“ pořádané A.S.I. a ÚAI FSI VUT v Brně dne 14.října 1999

Odborný garant kolokvia „ TEAMWORK 99“ pořádaného pod patronací Společnosti pro Projektové řízení a Asociace strojních inženýrů na VUT v Brně dne 10.XII. 1999

Odborný garant kolokvia „Vliv standardu ISO 10006 na oblast jakosti a oblast projektového řízení“ pořádaného pod patronací Společnosti pro projektové řízení na VUT v Brně dne 15.prosince 1999

Citace v odborné literatuře:

Lacko, B.: Analýza dynamiky rozvoje informačního systému. Sborník z konference Systémová integrace 95, VŠE KIT Praha citováno v Pyrochta, T.: Zabezpečení kvality systémů klient/server Sborník „Jakost a informační systémy“, VUT FS Brno 1999, str.49-52

Lacko, B.: Standardizované metody analýzy a návrhu informačních systémů. Softwarové noviny č.1/1998, str. 36 citováno v Halva, M.: Řízení jakosti při tvorbě software Sborník „Jakost a informační systémy“, VUT FS Brno 1999, str. 53-58

Lacko, B.: Strategie v zavádění jakosti software. Sborník workshopu „Jakost software“ VUT FS v Brně 1997 citováno v Halva, M.: Řízení jakosti při tvorbě software Sborník „Jakost a informační systémy“, VUT FS Brno 1999, str. 53-58 dále citováno v Horáček, V.: Information Aided Quality Management Sborník „Jakost a informační systémy“, VUT FS Brno 1999, 1-4

Lacko, B.: Systematický přístup k testování programů (Analýza prostředků) Sborník PROGRAMOVÁNÍ 82, DT ČVTS Ostrava 1982, 108-125 citováno v Horáček, V.: Information Aided Quality Management Sborník „Jakost a informační systémy“, VUT FS Brno 1999, 1-4

Lacko,B.: Projektové řízení ve strojírenství, Skriptum VUT FS Brno 1996 Citováno v Šlechtová,Y.: Primavera Project Planner jako nástroj modelování projektů Sborník z mezinárodní konference Modelling and Simulation of System – sekce MANAM´99, TU –FEEI Ostrava 1999, str.. 91-92

Lacko,B.: New Role of Project Managment Proceedings of the International Seminar „Project Managment in the New Europe“ INTERNET, Praha 1993, 127 – 130 citováno Pastor,O.: Assestment of the Economic Risk in the Transport Projects. Proceedings of the International Scientific Conference „Mathematical Methods in Economics ´99“ University of Economics Prague 1999

Lacko,B.: Současné bariéry většího využívání automatizace v ČR Automa , roč. 4., č.5-6, 1998, str. 5-6 citováno Vondráček,M.- Fišar.M.: Automatizace a podnikání Automa, roč. 5, č. 7-8, str. 59-61


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz