Publikační a odborná činnost v roce 2015


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: VUT si připomnělo zakladatele kybernetiky.
 UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ, roč. XXV, (2015), č.1, str.18 – 19

Lacko, B.: Dvojité jubileum zakladatele kybernetiky.
 Control Engineering (Česko), roč. X, (2015), č. 1, str. 36, ISSN 1896-5784

Lacko, B.: ASI – Klub Brno: Jubileum zakladatele kybernetiky.
 Inovační podnikání a transfer technologií, roč. XXIII, (2015), č. 1, str. 18

Lacko, B.: Klíčové faktory úspěchu realizace Industry 4.0
 Control Engineering, Ročník X., (2015), č. 3, str. 50, ISSN 1896-5784
 dtto
 Newsletter Květen 2015 časopisu Control Engineering (Česko)
  TOP TÉMA: Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí
  www.controlengcesko.com

Lacko, B.: Výroba zemědělských strojů firmy K. & R. Ježek v Blansku
 Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 62, červen 2015, str. 8 - 9.

Lacko, B.: 120. Výročí založení České matice technické (1895-2015)
 Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 63, prosinec 2015, str. 18

Lacko, B.: Konference ARAP 2015
 Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 63, prosinec 2015, str. 19

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Bartoška, J. – Doležal, J. – Lacko, B.: Advanced prediction of project by DYPREP method.
 In: Proceedings 21st  International conference on soft computing MENDEL 2015.
 TU of Brno 23.- 25. 6. 2025, Brno, p. 213 – 216, ISSN 1803 - 3814
 Spec. výzkum: BUT IGA No.: FSI-S-14-2533 Applied Computer Science and Control

Lacko, B.: Analýza rizik a situační povědomí. Sborník 5. konference Rizika podnikových procesů 2015. In: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2015, Ústí nad Labem,  str. 27-34, ISBN: 978-80-7414-967-2

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Grant BUT IGA No. FSI-S-14-2533 „Applied Computer Science and Control“. (Spoluřešitel)

Odborné studie, výzkumné zprávy, inženýrská díla a patenty:

Lacko, B.: Výstava A. Lovelace – 200. výročí narození. Námět a scénář výstavy v Technickém muzeu Brno ve dnech 1. 12. 2015 – 31. 3. 2016, 17 panelů. Text: Šolcová, A. Realizace panelů: Čevela, Vl. - Lacko, B. - Pipota, Jar.

Odborné publikace a kapitoly v knihách:

Lacko, B. – Šolcová, A. – Vladík, Jar. A kol.: Augusta Ada Lovelace – 200. výročí narození.
Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2015, Brno, 101 s., ISBN 978-7204-929-5

Lacko, B.: Teoretická východiska pro racionální přístup ke zjednodušování informačních
systémů. In: KNÝ, Milan, Miloš VÍTEK et al. Předpoklady informačních systémů v systémovém inženýrství. Aktualizované vydání. Praha: PAČR, 2015. 180s., str. 127 -  134, ISBN 978-80-7251-447-2

Bušov, B. – Lacko, B.: Kritický a systematický rozbor příčin a následků událostí.
In: Vítek, M. a kol.: Kritické systémové myšlení. Tisk AGTYP Kostelec n/Orl. 2015,
Str. 77 – 84. Autorský podíl: 35%

Lacko, B.: Sametová revoluce v TOS Kuřim, str. 150 - 153
In: Janíček, P. – Andrýsek, P.: Vzpomínky na samet ´89 nejen z Brna.
Akademické nakladatelství CERM , 2015, Brno, 277 s.
ISBN 978-80-7204-922-6

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor jednodenního workshopu „Nápravná a preventivní opatření postupem G8D“ ve firmě DECOLETA Jihlava dne 28. dubna 2015 v Jihlavě

6 referátů na národních konferencích a workshopech

Odborné posudky a recenze:

Posouzení 3 návrhů projektů

Posudek 4 odborných článků pro časopisy

Posudek doktorské disertační práce Ing. Martina TOMÁNKA „Řízení projektů agilního vývoje softwaru na základě PRINCE2 a Scrum“ (144 s.), VŠE Praha 2015

Účast v programových výborech konferencí, v odborných společnostech a výborech odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems- vydavatelství CCB Brno, ISSN 1212-4567

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko), ISSN 1896 - 5784

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku, člen Asociace specialistů pojištění a řízení rizik ČR - ASPAR ČR (členská složka Federation of European Risk Manager Association), Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association)

Odborný garant konference „200. výročí narození A. Lovelace“. Brno 9. XII. 2015

Citace v odborné literatuře:

6 citací v národních publikacích


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz