Publikační a odborná činnost v roce 2001


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.- Hřebec,D.: Průzkum o postojích českých firem k automatizaci. AUTOMA, roč.7,(2001), č.2, str.58-59 Autorský podíl 75%

Lacko,B.: Projektové řízení – nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti. IT Systém, roč,2., (2001), č.3, str. 46-49

Lacko,B.: Informace a jejich využití. IT Systém, roč.2., (2001), č. 4, str. 52-56

Lacko,B: Kooperativní báze tvorby informačního systému. IT systém, roč.2., (2001), č.5., str. 16-18

Lacko,B.: Otestujte si jakost vašeho informačního systému. IT Systém. Roč.2., (2001),7-8, str. 40 – 41

Lacko,B.: Počítače a výroba. (rubrika Automatizace a měření) Technik, roč. 2001. č.9, str. 23

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Podrobné plánování návrhu projektu. In: Sborník semináře DESP2001-Design of Project. VUT v Brně 2001, str.4-12 ISBN –80-214-1797-8

Lacko,B.:Modelování a simulace v oblasti projektového řízení. In: Sborník semináře MSP2001 –Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001, str. 5 – 20 ISBN -80-214-1734-X

Lacko,B.: Analýza rizik v softwarových projektech pomocí metody RIPRAN In: Sborník konference Strategické procesní a projektové řízení (Editor Šlechta,R) Audit & Consulting Experts 2001 Brno, str. 105-111

Lacko, B.: Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství. In: Sborník celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001, VŠB Ostrava 2001, Str.97 – 103 ISBN 80-85988-59-3

Lacko, B.: Projektové řízení In: Sborník příspěvků XXXIII.konference Systémové inženýrství (SI 2001) Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové 2001 Str. 206-210 ISBN 80-7041-422-7

Lacko, B.: Strategic goals of project management In: International conference „Strategic Management and its Support by Information Systems. Technical University of Ostrava 2001 ISBN 80-7078-923-1

Lacko, B.: Fáze kompletace návrhu projektu. In: Sborník Kontraktace a kompletace projektů. VUT v Brně 2001, str. 28 – 39 ISBN 80 – 214 – 1934 - 2

Lacko,B.: Projektové řízení při vývoji nových produktů In: Sborník z 2.mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. ČVUT Praha Fakulta strojní, Praha 2001, str.47-51. ISBN 80-01-02396-6

Realizované přednášky a kurzy:

Moravské naftové doly Hodonín – 27.ledna Informatika, 9.února Projektové řízení, Jednodenní kurzy v rámci vzdělávací firmy METER Brno

I&V Consulting Praha - 4 jednodenní kurzy Projektové řízení v rámci kurzu pro vedoucí pracovníky (tři běhy kurzu)

TESLA Jihlava – jednodenní kurz 8. března Informatika a projektové řízení v rámci kurzu vzdělávací firmy METER Brno

Metoda logického rámce pro plánování projektů – přednáška na semináři „ Systémy řízení jakosti podle ISO 9000:2000“ dne 8. Února ve Štiříně, pořádaného Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha

Řízení rizik projektu – přednáška na konferenci Strategický projektový management ve dnech 27. a 28.února 2000, kterou pořádal International Intitute of Research Wien

Projektové řízení – kurz 3 dny (27. - 28.května a 4.dubna 2001) Lektor kurzu organizovaného firmou PM Consulting Praha pro SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o.

Automatizace jako prostředek pro zvýšení konkurenční schopnosti firmy. Přednáška přednesená na workshopu firmy LEVI SYSTEMS 17.května 2001 v Brně

Specifické procesy projektového řízení Vstupní úvodní jednodenní lekce kurzu Projektový manažer Pořádaného firmou GRADUA-CEGOS dne 4.6.2001 v Praze

Projektové řízení – nástroj pro zvýšení konkurenční schopnosti Přednáška na semináři „Procesní orientace a projektové řízení“ pořádaného Českou společností pro jakost dne 5.6.2001 v Praze

Řízení procesů v projektu podle ISO 10 006 Přednáška na semináři „Procesní orientace a projektové řízení“ pořádaného Českou společností pro jakost dne 5.6.2001 v Praze

Internet a integrované řízení strojírenské výroby Přednáška doprovodného programu MSV Brno 2001 firmy KPN Quest Czechia Brno v rámci akce Informační systémy a jejich aplikace dne 27.9.2001

Jakost projektů a projektové řízení Přednáška na III.ročníků Průmyslového fóra 2001 v rámci doprovodného programu MSV Brno 2001, dne 27.9.2001 firmou Computer Agency Brno

Odborné posudky:

Oponent disertační práce ing.Romana PRÁŠKA „Modelování a posuzování zásahů v podnikových systémech“, doktoranda Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

Posudek žádosti o postdoktorandský grant GAČR ing.Marka Penhakera PhD z VŠB Ostrava „Vývoj aplikací formou rozšířeného jádra pro použití frameworku“ Reg. Číslo 102/01/D007

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen komise pro obhajobu disertačních prácí ing. Martina RUBÁŠE a ing. Pavla VRBY na Katedře kybernetiky ZČU v Plzni dne 23.ledna 2001

Člen komice pro oponentní řízení Fakulty podnikatelské VUT v Brně k posouzení:
Grantového úkolu FRVŠ č. IS 701 471/2000
Projektu FRVŠ č. 1597/2000
Projektu FRVŠ č. 1599/2000
Projektu FRVŠ č. 1505/2000

Předseda konference „Strategické procesní a projektové řízení“ v Brně 10.května 2001, která byla pořádána Fakultou informatiky MU Brno pod záštitou rektora university ve spolupráci Českou společností pro systémovou integraci a Společností pro projektové řízení.

Člen komise pro obhajobu doktorské práce ing. Bohumila Honzíka, doktoranda VUT FEI ÚAMT – Řízení kinematicky redundantního mobilního manipulátoru dne 31.V.2001

Citace v odborné literatuře:

Lacko,B.: Systémový přístup jako jeden ze základů pro získání konkurenční schopnosti českých podniků při vstupu do EU. In: Sborník odborných statí „Souvislosti evropské integrace“. Edice Prométheus sv. 37, vydalo nakl. Gaudeamus 2000, Hradec Králové ve spolupráci s Ústavem filosofie a společenských věd University Hradec Králové.Strana 194 – 199

Lacko,B.: Systémový přístup k automatizaci. In. Sborník konference AUTOS 2000. TERIS 2002 PRAHA 2000, str. 207 – 212

Lacko,B.: Dopady a příčiny nesystémového myšlení v managementu, ekonomii a sociálních systémech. In: Sborník konference Systémové přístupy 98, VŠE Praha 1998, str. 31-36 Vše citováno v Janíček,P.: Systémová metodologie. In:Sborník konference TEAMWORK 2001, VUT BRNO 2001, str. 5-16

Lacko,B.: Týmová práce – Status quo v České republice. In. Sborník TEAMWORK 98 VŠB-TU Ostrava 1998, str. 7-12 Citováno v Janíček,P.: Systémový přístup k pracovnímu týmu a emoční inteligenci. In: Sborník konference TEAMWORK 2001, VUT BRNO 2001, str.17 – 28

Lacko,B.: Týmová práce – Status quo v České republice. In. Sborník TEAMWORK 98 VŠB-TU Ostrava 1998, str. 7-12 Citováno v Janíček,P.: Týmová práce – Účinný prostředek řešení interdisciplinárních problémů. In: Sborník konference TEAMWORK 2001, VUT BRNO 2001, str.39-47

Lacko,B.: Podrobné plánování návrhu projektu. In: Sborník semináře DESP2001-Design of Project. VUT v Brně 2001, str.4-12 Citováno v Staníček,Z.: Jakost návrhu projektu. In: Sborník semináře DESP2001-Design of Project. VUT v Brně 2001, str.26-58 Citováno v Šlechtová,Y,: Critical Chain In: Sborník semináře DESP2001-Design of Project. VUT v Brně 2001, str.17-25

Lacko,B.:Modelování a simulace v oblasti projektového řízení. In: Sborník semináře MSP2001 –Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001, str. 5 – 20 Citováno v Weinberger,J.: Úvod do problematiky využití specializovaných simulátorů pro potřeby řízení projektů a jejich rizik. In: Sborník semináře MSP2001 –Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001, str. 27 – 38

Lacko,B.: problémy s manažerským modelováním. In: Sborník 34. Mezinárodní konference MOSIS-MANAM 2000, VŠB Ostrava 2000, str.33-38 Citováno v Weinberger,J.: Úvod do problematiky využití specializovaných simulátorů pro potřeby řízení projektů a jejich rizik. In: Sborník semináře MSP2001 –Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001, str. 27 – 38

Lacko, B.: Patologie výpočetních středisek. Computer World roč.VII,(1997), č.15. str.15-16 I.část, č.16. str. 17-18 II.část Citováno v Matriško,B.: Možnosti využitia internetu (Intranetu) v prístupe koncových uživatelov k informačnému systému. In: Sborkík celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001, VŠB Ostrava 2001, Str.104 – 110, ISBN 80-85988-59-3

Lacko, B.:Standardizace software. In: Sborník Standardizace a jakost software, VUT v Brně1997, str. 41 - 47 Citováni v Spěvák, L.: Expertní systémy na bázi bayesovských sítí v oblasti managementu rizik softwarových projektů. In. Kompletace a kontraktace projektů. VUT v Bnrě 2001, Str. 5-13

Lacko,B.: Projektové řízení ve strojírenství. Skriptum VUT FS V Brně 1996 Citováno v Pavlíková,J. – Řezanina,B.: Rozhodovací proces výběru subdodavatelů projektů a Produktů. In: Kompletace a kontraktace projektů. VUT v Brně 2001, str. 14 - 26


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz