Publikační a odborná činnost v roce 2006


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Mobilní robot se třemi všesměrovými koly OMR III. Automatizace, roč.49, (2006), č.1, str. 30-32

Lacko, B.: Řízení operativních změn v IT projektech IT Systems, roč.8, (2006), č.3, str. 30-33

Lacko, B.: Muzeum vzducholodí ZEPPELIN ve Fridrichshafenu Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.36, březen 2006, str. 22-24

Lacko, B.: Českému slovu ROBOT je 85 let. Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.36, březen 2006, str. 24-25

Lacko, B.-Lacko, D.: Letoun CAPRONI Ca33 a havárie gen. M.R.Štefánika. Lanškrounsko-vlastivědný sborník městského muzea Lanškroun, 4. ročník 2006, str.37- 39. Městské muzeum Lanškroun. (Autorský podíl 50%)

Lacko, B.: Jak řídit vývoj softwaru.. IT Systems, roč. 8, (2006), č.4, str. 46 - 48

Lacko, B.: Výročí 520 let brněnského knihtisku. Bulletin Asociace strojních inženýrů č.37, červenec 2006, str. 29 – 31

Lacko, B.: Cybernetics and Society at Turn of the 21st Century Kybernetika, Vol. 42 (2006), Number 2, p.239-240 ISSN 0023-5954 (IF=0.316)

Lacko, B.: Automatizace a management rizik ve výrobních firmách. AUTOMA, roč.12 (2006), č. 11, str. 6 – 7 ISSN 1210-9592 Upraveno pro Bulletin Asociace strojních inženýrů č.18/2006 str.7-9 pod názvem: Význam managementu rizik pro současné strojní inženýrství

Lacko, B.: Kvalita softwaru AUTOMA, roč.12 (2006), č. 11, str. 12-14 ISSN 1210-9592

Listopad – měsíc jakosti (uveřejněno pod zkratkou bl) AUTOMA, roč.12 (2006), č. 11, str. 14 ISSN 1210-9592

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Revitalizing company information system and competitive advantages. In: Proceedings of IV. International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments -ICSC“ European Polytechnical Institute Kunovice, Kunovice 2006, p. 73-80 ISBN 80-7314-084-5

Lacko, B.: Využití kuličkových elementů ve vícesměnových podvozcích mobilních robotů. Celostátní konference Inženýrská mechanika 2006. Akademie věd ČR – Ústav Pro teoretickou a aplikovanou mechaniku Praha 2006, str. 214 – 215 (na CD –ROM referát 104) ISBN 80-86246-27-2

Lacko, B.: Testovací prostředky a testovací postupy. Sborník celostátní konference s mezinárodní účastí Tvorba softwaru 2006. VŠB-TU Ostrava 2006, str. 102-109 ISBN 80-248-1082- 4

Lacko,B.: Všesměrový podvozek s maticí kuličkových elementů v roštu. Sborník abstraktů konference „Principia Cybernetica“ kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol České a Slovenské republiky. UTB 2006 Zlín, str. 22 (ISBN 80-7318-460-5)

Lacko, B.: Analýza komunikace výzkum-praxe. Sborník XXXVIII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2006. Univerzita Hradec Králové 2006 Hradec Králové, str. 78 – 85 (ISBN 80-86771-15-6)

Lacko, B.: Procesní přístup k testování softwarového produktu Sborník mezinárodní konference Evropský týden kvality v ČR Česká společnost pro jakost 2006 Praha, str. 282 – 296 ISBN 80-02-01864-8

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Zapsán užitný vzor Úřadem pro patenty a vynálezy ČR č.16 656 „ Všesměrový podvozek s maticí kuličkových elementů v roštu“. Datum zápisu 10.7.2006

Odborné publikace:

Fiala,A. a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. 22.aktualizace příručky – únor 2006 - Autorsky zpracována kap. 3.6. Aplikace systémového přístupu v managementu jakosti (45 stran) - Autorsky zpracována kap.17.10 Jakost software ( 43 stran)

Fiala,A. a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. 23.aktualizace příručky – květen 2006 - Autorsky zpracována kap. 3/6.2 Aplikace zásady č.8 – Aplikace oboustranně výhodných vztahů s dodavateli. (18 stran)

Lacko, B.: Vícekriteriální rozhodovací analýza. Brno 2006, 8 stran

Lacko,B.: Síťová analýza. Brno 2006, 19 stran Obojí zpracováno pro kurz Příprava k certifikaci projektových manažerů firmy KOMIX Praha v rámci kurzu PM Consulting Praha

Lacko, B.: Metody a techniky projektového řízení. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum. Nový Jičín 2006, 51 stran (v rámci projektu EUROMANAGER financovaného ESF)

Realizované. přednášky a kurzy pro:

Gradua CEGOS Praha

Institute for International Research Wien

PREFA Brno.

Computer Agency Brno

KOMIX Praha.

Krajské zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Nový Jičín

Akademické centrum studentských aktivit

TOS Varnsdorf

RWE-JMP Brno

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen programového výboru konference REDEM 06 – Management ve výzkumu a vývoji. MARQ s Radou ČR pro výzkum a vývoj

Člen programového výboru konference Tvorba software 2005

Člen programového výboru PROMA05, Praha 2.3.2005

Člen programového výboru PRONT06, Praha 1.6.2006

Člen redakční rady časopisu „IT SYSTEMS“ (ISSN 1212-4567, ISSN 1802 – 002X)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz