Publikační a odborná činnost v roce 2003


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Využití informačních technologií pro automatizaci v systémech řízení jakosti. IT SYSTEM roč.5,(2003),č.1-2, str.23-25 (ISSN 1212-4567) Publikováno v rámci VZ 260000013

Lacko,B.: Výchova strojních inženýrů pro XXI.století-výsledky ankety. Bulletin Asociace strojních inženýrů, Číslo 28, květen 2003, str. 19-20

Lacko, B.-Slavík,J.: Výchova strojních inženýrů pro XXI.století. Inovační podnikání a transfer technologií. Číslo 3/2003, str. 17-18

Lacko, B.: Integrovaná nevýrobní automatizace. Automa, roč.9 (2003), č.3, str.80 – 81 (ISSN 1210-9592) Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko,B.-Petrov,M.: Automatizace v zemích s nastupující tržní ekonomikou. Automa, roč.9 (2003), č.8-9, str. 2-4 (ISSN 1210-9592)

totéž ATP Journal č.5/2003 str. 14-16

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Projektové řízení a vysoké školy v ČR. In: Sborník mezinárodního semináře Výučba projektového riadenia na VŠ v etape prípravy vstupu Slovenska do EÚ. Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava Trnava 2003, 13-16 ISBN 80-277-1827-0

Lacko,B.: Nepřímá výchova uchazečů o studium na technických vysokých školách k tvořivému polytechnickému myšlení In: Strojní inženýři pro XXI.století, VUT v Brně 2003 ISBN 80-214-2272-6

Lacko,B.:Využití teorie kauzality v jakosti software In: Sborník z mezinárodní konference Evropský týden kvality v České republice. Česká společnost pro jakost Praha 2003, str. 493-503 (ISBN 80-02-01582-7) Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko,B.: Theory of systems and evolutionary structures In: og international conference MENDEL 2003. TU of Brno, str.148-150 ISBN 80-214-2411-7 Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko, B.: Parciální analýza využívání projektového řízení v České republice. In: Sborník semináře PROMA 03. Sdružení Evida Plzeň 2003, str. 109-120 ISBN 80-86596-28-1 Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko, B.: Význam hlediska ekonomických přínosů automatizace ve výuce automatizačních odborníků In: Sborník z mezinárodní konference kateder automatizace a kybernetiky PRINCIPIA CYBERNETICA ´03. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2003, str. 25-30 Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko, B.: Metodologie aplikací robotických systémů. IN: Acta Mechanica Slovaca (ROPTEP 2003), roč.7 (2003), 3, str.77-80 ISSN 1335-2393 Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko, B.: Realizace strategie IS/IT a projektové řízení. In: Strategické řízení IS/IT - sladění IS/IT infrastruktury s podnikovými strategickými cíli. Brno Internationa Business School Brno 2003, str. 23 – 27 ISBN 80-86575-88-8

Lacko, B.: Nové pohledy na životní cyklus tvorby software z hlediska jakosti aplikací automatického řízení. In: Sborník celostátní konference Tvorba softwaru 2003. Tanger Ostrava 2003, str. 76 – 84 Zpracováno v rámci výzkumného záměru MŠMT J22/98:26000013

Lacko,B.: Význam testování pro snižování rizik softwarových projektů. WWW stránky konference LATES 2003 firmy KOMIX, 5.listopad 2003 Praha Viz www. komix. cz

Lacko,B.: Struktura obsahu znalostí informatiky Přednáška na 1.celostátní konferenci Informační a komunikační technologie na gymnáziích (Seč – Ústupky 21.-22.listopadu 2003). Referát na CD konference Pedagogického centra Pardubice

Odborné studie a výzkumné zprávy:

Lacko,B.: Předpokládané dopady vstupu ČR do EU na firmu ANECT (předprojektová studie). Brno, únor 2003, 4 strany

Brodský,J. - Lacko,B.- Seidl,M.: Předpokládané dopady vstupu ČR do EU na firmu ANECT Interní publikace firmy ANECT Brno 2003, 95 stran

Lacko, B: Poznámky k přípravě specifikace produktu ASP Materiál zpracován v rámci řešení výzkumného úkolu MPO ČR FF-P2/121 „Softwarový systém pro pokročilé plánování výroby –APS. Řešitel GC Software, Brno prosinec 2003, 12 stran

Lacko,B.: Rešerše publikací k problematice plánování výroby Materiál zpracován v rámci řešení výzkumného úkolu MPO ČR FF-P2/121 „Softwarový systém pro pokročilé plánování výroby –APS. Řešitel GC Software, Brno prosinec 2003, 3 strany

Lacko, B.: Hodnocení produktu MS Project pro potřebu podpory projektového řízení Projektově orientované firmy Zpracováno pro potřeby firmy I&V Consulting Praha. Brno, říjen 2003

Odborné publikace:

Lacko,B.: Projektové řízení v praxi. (Abstrakta pro účastníky kurzu 5.a 6.února 2003) Sova Studio Brno, únor 2003, 51 stran

Lacko,B.: Případová studie (podkladové materiály pro účastníky kurzu Projektové řízení v praxi). Sova Studio Brno, únor 2003, 13 stran

Lacko,B.: Postimplementační analýza jako prostředek akumulace znalostí v projektovém Řízení. Žurnál Per Partes o managementu znalostí. Per Partes Consulting Praha, květen 2003, viz www. perpartes. cz (publikována na síti Internet v rámci 5.konference Knowledge Management, 27.květen 2003 Praha), 10 stran

Lacko,B.: Zvyšování jakosti projektů metodou postimplementační analýzy Kap. 5/10.1 publikace Fiala a kol. : Management norem jakosti s podporou norem ISO 9000.2000. Verlag Dashőfer Praha 2004 – 13. aktualizace Listopad 2003, 13 stran ISBN 80-86229-19-X

Lacko,B:Projektové řízení podle IPMA Competence Baseline (Příprava pro certifikaci projektových managerů) Studijní materiál pro pětidenní kurz aktivistů Akademického centra studentských aktivit – Ramzová 22-26.září 2003 – 110 stran

Lacko,B.: Specifikace SW produktů. Podklad pro materiály výzkumné zprávy při řešení výzkumného projektu MPO FF-P2/121 „Softwarový systém pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby“ Ve spolupráci s GC Computer Brno, 9 stran

Realizované. přednášky a kurzy jako externí lektor pro:

Gradua-CEGOS Praha

Sova Studio Brno

I&V Consulting

Institut for Interational Research Wien – Pobočka Praha

Brněnská personalistika

Akademické centrum studentských aktivit Brno

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Odborné posudky:

Oponent výstupu projektu vědy a výzkumu č.802/10/108 „Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí ČR“ za rok 2002. Zadavatel Ministerstvo dopravy ČR. Oponentura dne 26.března 2003 Praha.

Oponent disertační práce ing. Petra Chmela „Projektové řízení rizik veřejných zakázek“, doktoranda Fakulty stavební ČVUT v Praze

Oponent disertační práce ing.Jiřího Tonara „Odhad složitosti a pracnosti vývoje informačních systémů ve fázi specifikace“. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická, Praha – Suchdol

Oponent disertační práce ing.Kateřiny Bočkové-Hrazdilové „Management projektů spojených s výstavbou metodou kritického řetězce“ – Fakulta stavební VUT v Brně

Lektor článku „Method of multi-criteria decision mankig at an alternative solution choise in the flat root reconstruction process. Slovak Journal of Civil Engineering. Listopad 2003

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen programového výboru mezinárodního semináře Výučba projektového riadenia na VŠ v etape prípravy vstupu Slovenska do EÚ. Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava Trnava, 8.ledna 2003 ( zástupce vyslaný Společností pro projektové řízení za Českou republiku)

Člen programového a organizačního výboru konference „Strojní inženýři pro XXI.století“ konané dne 12.února 2003 v Brně na Fakultě strojního inženýrství VUT. Vedoucí pracovní sekce „Výuka strojních inženýrů na VŠ v technických znalostech a dovednostech“

Člen programového výboru 3.konference REDEM´03 – Management ve výzkumu a vývoji. MARQ Ostrava ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR a MŠMT ČR Telč, 12.-13.května 2003

Člen organizačního a programového výboru celostátní konference Tvorba softwaru 2003, Pořádané VŠB-TU Ostrava a Českou společností pro systémovou integraci ve dnech 28.-30.května v Ostravě


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz