Publikační a odborná činnost v roce 2008


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Výkonnost softwaru pro automatické řízení. AUTOMA, roč. 14, (2008), č.6, str. 57-58 upravená verze přetištěna v časopisu Automatizace, roč. 51, (2008), č.6, str. 377- 387

Lacko, B.: Kolokvium 60 let kybernetiky – Historie a současnost Události na VUT v Brně, č. 11/2008, str.14. (ISSN 1211-4421)

Lacko: Užitečná publikace člena Klubu ASI Brno (P.Janíček:Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky). Bulletin A.S.I. č.44, prosinec 2008, str.32

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Quality Expert Estimate in Soft Computing Programmes of Intelligent Automation. In: Proceedings Sixt International Conference on Soft CoApplied in Computer and Economic Environments ICSC 2008. European Polytechnical Instituce Kunovice 2008, p.65-69 (ISBN 978-80-7314-134-9)

Lacko, B.: Vztah teorie a praxe v současném projektovém řízení. Sborník konference Projektový management - teorie a praxe. Univ. T. Bati ve Zlíně 3. - 4. dubna 2008, Zlín 2008, str. 24. ISBN 978-80-7318-695-1

Lacko, B.: Bezpečnostní rizika inteligentních automatizovaných soustav Sborník konference 15. konference SI – Systémová bezpečnost. GAUDEAMUS 2008 Hradec Králové, str.197 – 203 ISBN 978-80-7041-8

Lacko, B.: Microprocessor Development Systems for the creation of real-time Intelligent Applications. Sborník konference Tvorba softwaru 2008 VŠB-TU 2008 Ostrava, str. 82 – 86 ISBN 978-80-248-1765-1

Lacko,B.: Extended MOAP method aimed at choosing complex system designs Sborník konference Inteligentni systémy pro automatizaci Sborník 10. konference Inteligentní systémy pro praxi 2008 AD&M 2008 Ostrava

Lacko,B.: Nové přístupy k ekonomickému hodnocení projektů inteligentní automatizace. Sborník konference ARAP 2008 - Automatizace, regulace a procesy, DIMART 2008 Praha, str. 53-56 (978-80-903844-2-2)

Lacko, B.: Některé vedlejší efekty současné metodiky hodnocení výzkumu a vývoje. Sborník konference REDEM 2008, MARQ 2008 Ostrava, str. 40-44 (ISBN 978-80-86840-43-7)

Lacko, B.: Ze života M.R.Štefánika –jeho odkaz pro současnost. In: Sborník z konference k 90. výročí vzniku ČSR v Brně 22.-23.října 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno 2008, str. 42-44, ISBN 978-80-254-4000-1

Lacko, B. - Dosedlová-Lacková, H.: Sto let od jedné astronomické výpravy na Mont Blanc. In: Sborník z konference k 90. výročí vzniku ČSR v Brně 22.-23.října 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno 2008, str. 44-47, ISBN 978-80-254-4000-1

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“. Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Lacko,B.-Ošmera,P.: Funkční vzor všesměrového podvozku CLAUDIUS-1 (Technická zpráva 107). Ústav automatizace a informatiky VUT v Brně 2008 Brno, 9 stran (Autorský podíl – 70 %)

Lacko, B.: Elektronický blokovací subsystém elektromechanického zámku. Užitný vzor č. 18518 ze dne 12.5.2008. Úřad průmyslového vlastnictví Praha

Lacko,B.-Ošmera,P.-Holý,M.: Vnitřní hnací jednotka koule Užitný vzor č. 18635 ze dne 9.6.2008. Úřad průmyslového vlastnictví Praha (Autorský podíl 40%)

Odborné publikace:

Lacko,B.- Fisher,E.- Švec,J.-Nováková,Z.- Kalová,V.: Projektové řízení I. (studijní materiál pro účastníky kurzu). ACSA 2008 Brno, 263 stran (autorský podíl 75%)

Realizované. přednášky a kurzy pro:

Fontes H Brno

I&V Consulting Praha

International Research Wien – pobočka Praha

TOS Varnsdorf

Akademické centrum studentských aktivit

Jihomoravské plynárny RWE Brno

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen redakční rady časopisu IT Systems - vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

President Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen programového výboru Tvorba softwaru 2008 v Ostravě 28.-30.května 2008

Člen programového výboru Konference Projektový management, Zlín 3.-4.dubna 2008

Člen programového výboru vědecké konference „Systémové inženýrství 2008“. Univerzita Hradec Králové 16. dubna 2008

Člen programového výboru 8. celostátní konference REDEM´08 (Management ve výzkumu a vývoji) pořádanou MARQ Ostrava v Olomouci ve dnech 29.-30.10.2008

Garant kolokvia „60 let kybernetiky“ dne 27.listopadu 2008 na VUT v Brně


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz