Publikační a odborná činnost v roce 2009


Příspěvky v odborných časopisech:

Doležal,J. - Lacko,B - Musilová,V. : Konference Projektový management 2009 IT Systems, roč.11, 2009, č. 6, str. 75, (ISSN 1802-002X) Autorský podíl (20%)

Lacko,B.: Plynový motor E.Škoda v Lysicích. Bulletin Asociace strojních inženýrů, čís. 46, červen 2009, str. 5-9

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B. - Dosedlová-Lacková, H.: Sto let od jedné astronomické výpravy na Mont Blanc. In: Sborník z konference k 90. výročí vzniku ČSR v Brně 22.-23.října 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno 2008, str. 44-47,

Lacko,B.: Ze života M.R.Štefánika – jeho odkaz pro současnost. In: Sborník z konference k 90. výročí vzniku ČSR v Brně 22.-23.října 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno 2008, str. 42-44,

Lacko, B.: Kvalitní analýza projektových rizik. Sborník konference Projektový management – jistota x riziko, str. 6-11, Univerzita T. Bati 2009 Zlín, 131 stran,

Lacko,B.: Kinematics of undercarriage with ball elements In: National conference Engineering Mechanics 2009. Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Science of Czech Republic 2009 Prague, pp. 168-169

Lacko,B.: Analýza 35 ročníků konferencí o tvorbě programů. In: Sborník 35. jubilejní konference Tvorba sotftwaru 2009. VŠB-TU Ostrava 2009 Ostrava, str. 1-7.

Lacko,B. : Programování a informační gramotnost ve znalostní společnosti. In: Sborník 35. jubilejní konference Tvorba sotftwaru 2009. VŠB-TU Ostrava 2009 Ostrava, str. 58-66.

Lacko,B. : Analýza rizik projektů automatizace. In: Sborník referátů z technické konference ARAP 2009 - Automatizace, regulace a procesy. ČVUT Praha Fakulta strojní 2009, str. 7-14.

Lacko,B: Některé aspekty využívání umělé intelligence v automatizaci. Kol. Autorů: Šedesát let kybernetiky. CERM 2009 Brno, str. 127-134

Lacko, B.: Acurate undercarriage for mobile robots with ball elements. In: Proceedings of International Symposium Advences in Mechatronics 2009, University of Defence Brno, 2009

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“. Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Lacko,B: Solární panel s optickou koncentrací a přenosovými tělesy. Užitný vzor 19748. Zapsáno v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha dne 22.6.2009

Odborné publikace:

Lacko,B.- Švec,J. – Nováková,Z.: Projektové řízení I. (studijní materiál pro účastníky kurzu). Akademické centrum studentských aktivit, 2009, Brno, 253 stran.

Lacko,B.: Novinky v projektovém řízení. Studijní materiál pro účastníky kurzu. ICV VUT v Brně 2009 Brno, 21 stran

Lacko,B.: Stručný popis metody pro řízení projektových rizik RIPRAN. Materiál pro workshop „Metoda RIPRAN“. Součást konference Projektový management – Jistota x Riziko na UTB Zlín ve dnech 25.-26.března 2009. Společnost pro projektové řízení 2009 Brno, 18 stran

Doležal,J.- Máchal,P.-Lacko,B. a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha, 507 s

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor tří kurzů „Projektový management“, pořádaný IIR Wien v Praze

Lektor kurzu Akademického centra studentských aktivit „ Projektové řízení I. – Základy.

Lektor kurzu „Novinky v projektovém řízení“.Vyžádaný kvalifikační kurz pro pracovníky firmy OHL železniční stavitelství Brno“, pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Přednáška „Kvalitní řízení projektových rizik“ na konferenci Projektový management – jistota x riziko na UTB Zlín.

Přednáška „Replika letounu Ca33 Caproni a připomenutí 90 let havárie gen. M.R. Štefánika“ na konferenci „M.R.Štefánik“, Vysoká škola politických a společenských věd Kolín

Přednáška „Připomenutí 100. Výročí výstupu M.R.Štefánka na Mont Blanc“, Masarykova dělnická akademie v Brně

Letor prvních dvou dnů kurzu „Projektový manažer ICT projektů s certifikátem“ IIR Vien – pracoviště Praha 13.-16.6.2009

Přednáška „Ceritifikace projektových manažerů v ČR podle IPMA“ na konferenci Sdružení automobilového průmyslu, Hella Mohelnice

Lektor kurzů „Základy projektového řízení“ pro RWE-JMP Brno

Dvoudenní kurz „Řízení projektů v strojírenství“ pro TOS Varnsdorf

Přednáška „MULTIPROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ -Vznik a souvislosti“, Seminář odborné sekce SPŘ – Projektově orientovaná organizace ve Střítěži u Jihlavy

Lektor kurzů lekcí o projektovém řízení CYC firmy I&V Consulting Praha ve Škrdlovicích


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz