Publikační a odborná činnost v roce 2010


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Řízení rizik při dodávkách automatizace.
Control Engineering Česko, roč. V. (2010), č.3, str. 40 – 44

Lacko,B.: Řízení rizik projektů strojních zařízení.
MM Průmyslové spektrum č. 4 (2010), str. 14 – 15 (ISSN 1212-2572)

Lacko,B.: Český svaz vědecko-technických společností oslavil 20. výročí svého založení
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.48, květen 2010, str. 17-19

Lacko,B.: Nový studijní program na VUT Brno (rizikové inženýrství).
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.48, květen 2010, str.19

Lacko,B.: Představila se nejmladší generace odborníků na robotiku.
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.48, květen 2010, str. 20

Lacko,B.: Systémový přístup k provozuschopnosti komplexních strojírenských soustav.
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.49, listopad 2010, str. 20-21

Lacko,B.: Veletrh Vienna-TEC 2010
Bulletin Asociace strojních inženýrů, č.49, listopad 2010, str. 28-29

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Systémový přístup ke stanovení hodnoty certifikátu. (str.29-34)
In: Projektový management 2010 (edit. Prostějovská Z.),
Společnost pro projektové řízení 2010 Brno

Lacko, B.: Expertní odhady v projektech tvorby software.
In: Sborník konference Tvorba softwaru 2010.
VŠB-TU Ostrava 2010 Ostrava, Str. 90 – 97

Lacko,B.: Pamětníci prvních ročníků „Programování“
In: Sborník konference Tvorba softwaru 2010.
VŠB-TU Ostrava 2010 Ostrava, str. 195 – 198

Lacko, B.: Analýza projektových rizik – systémový přístup.
In: Křupka,J.-Vítek,M. a další: Budoucnost systémového vědění,
Univerzita Pardubice 2010 Pardubice, str. 67- 73

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“.
Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Spoluřešitel projektu „Projektová výuka v Pardubickém kraji“ Evropského sociálního fondu
reg.č. CZ 1.07/1:3:12/02.0021. Nositel PM Consulting Choceň

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Zpracovatel připomínek k návrhu normy „DIS – ISO 21500 Project management — A guide for project management“ ve skupině specialistů SPŘ za SPŘ. Březen 2010

Ježková,Z.-Lacko,B.-Švec,J.-Venerová,A.: Metodika přípravy projektových manažerů správních úřadů.(Zpracováno pro potřeby Ministerstva vnitra ČR v projektu ESF - OPLZ). ACSA 2010 Brno, 66 s. (Autorský podíl 10%)

Odborné publikace:

Lacko, B.: ČMSA a konference o kybernetice. Str. 37-38
Kol. autorů : 20 let Českomoravké společnosti pro automatizaci. TG Tisk, březen 2010 Lanškroun, 39 s.

Svobodová,R.-Lacko,B.-Cingl,O.: Projektové řízení a projektové vyučování.
PM Consulting Choceň 2010, 100 s. ISBN 978-80-254-8174-5. (Autorský podíl 25%)

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor na kurzu pro firmu BRISK Tábor, pořádaného konzultační firmou I&V Consulting
Praha ve dnech 15. a 16, ledna 2010 ve Škrdlovicích

Hlavní lektor kurzu „Projektové řízení I.“ Akademického centra studentských aktivit Brno
ve dnech 25. až 30. ledna ve Škrdlovicích

Lacko, B.: Projektové řízení a jeho kvalita – přednáška pro pracovníky certifikační firmy
Qualiform Brno dne 6.2.2010

Lacko,B.: Historie projektového řízení v Čechách. Přednáška na 3. konferenci „Projektový
Management“ 2010 dne 21. dubna 2010 v Brně, kterou pořádala Společnost pro projektové řízení.

Lektor kurzu „Projektové řízení“ ve dnech 19.V. 2010 a 26.X.2010 pro RWE-JMP Brno.


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz