Publikační a odborná činnost v roce 2019


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Výuka odborníků pro kyberfyzikální systémy Průmyslu 4.0
Control Egineering (Česko). Č. 1-2 (2019), str. 5, ISSN 1896 – 5784

Lacko, B.: 70 let kybernetiky – VUT Brno 2018.
Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 71, Praha, leden 2019, str. 8-9

Lacko, B.: ROBOTIÁDA 2019 v Brně. MM Průmyslové spektrum, č. 3, 2019, str. 12.

Doskočil, R.; Lacko, B. Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management. Sustainability 2019, 11, 1667. (IF 2.23 – 2017, 2.075-2017, 1.47 – over)
Autorský podíl: 30%

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Nový přístup k identifikaci rizik v novelizovaných mezinárodních normách.
In: Sborník z XXVIII. Mezinárodní vědecké konference Soudního inženýrství Expert Forensic Science – ExFoS 2019, VUT v Brně -Ústav soudního inženýrství, 2019, Brno, 643 stran, ISBN 978-80-214-5708-9, str. 506 - 511

Odborné publikace:

Kapitola v odborné knize:

Lacko, B. : Z vysokoškolského projektu k fungující firmě v globálním měřítku.
Edice:Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích – současnost,
6. svazek, Jonathan Livingston 2019 Praha, str. 109 – 116

Kapitola v odborné knize:

Mařík, V. – Štěpánková, O. – Havel. M. I. A kol.: 70 let podivné vědy. ČVUT 2019 Praha,
248 stran, ISBN 978-80-01-06667-6. Příspěvek str. 76 - 98

Realizované přednášky a kurzy:

Lacko, B.: Účel, cíle, formy práce a činnosti sdružení uživatelů metody RIPRAN.
Workshop uživatelů metody RIPRAN, Akademické centrum studentských aktivit,
Brno, 7. únor 2019

Lacko, B.: Využití hlediska aktiv v metodě RIPRAN
Workshop uživatelů metody RIPRAN, Akademické centrum studentských aktivit,
Brno, 7. únor 2019

Lacko, B.: Automaty a robot, kam se podíváš. Přednášky pro účastníky příměstských táborů
„Věda nás baví“. Brno 23.8.2019a 27. 8. 2019

Lacko, B.: Zahajovací přenáška workshopu uživatelů metody RIPRAN.
Akademické centrum studentských aktivit VUT Brno 26. 9. 2019

Lacko, B.: Robotické systémy kolem nás. Přednáška pro členy kroužku robotiky ZŠ Lysice,
Lysice 1. 10. 2019

Lacko, B.: Informační technologie pro řízení projektů. Zvaná přednáška na MENDELU –
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno 30. X. 2019

Lacko, B.: Analýza rizik projektů metodou RIPRAN. Zvaná přednáška na MENDELU –
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno 5. XI. 2019

Lacko, B.: Kvalita software pro řízení projektů. Zvaná přednáška na MENDELU – Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno 13. XI. 2019

Lacko, B.: Připomenutí 90. Výročí založení továrny E. Roučky v Brně Slatině.
Wokshop ASI sekce Brno, VUT FSI Brno, 16. 12. 2019

Odborné posudky a recenze:

4 odborné posudky

Účast v odborných komisích vysokých škol:

Předseda komise pro stání závěrečné zkoušky bakalářského studia na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně šk. rok 2018/19

Účast v programových výborech konferencí a výborech odborných společností:

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko), ISSN 1896 - 5784

Člen redakční rady časopisu IT Systems- vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Člen CZRMA – česká organizace Federation of European Risk Manager Association

Člen ediční rady ČSVTS edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích

Citace v odborné literatuře:

Lacko, B.: Bariéry systémového myšlení.http://lacko.otw.cz/eseje

Lacko, B.: Projektové řízení – nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti.
www.systemonline.cz , roč. 2001
citováno v
Máchal, P. – Hvizdová, E. – Ondruchová, M. : New perspectoves in project  manangement (1st ed.), Mendel University Press 2018 Brno, 134 s.
ISBN 978-80-7509-540-4

Lacko, B.: Nový přístup k identifikaci rizik v novelizovaných mezinárodních normách.
In: Sborník z XXVIII. Mezinárodní vědecké konference Soudního inženýrství Expert
Forensic Science – ExFoS 2019, VUT v Brně -Ústav soudního inženýrství, 2019,
Brno, 643 stran, ISBN 978-80-214-5708-9, str. 506 - 511
citováno v
KOHOUTEK, J., SCHÜLLEROVÁ, B. : Mezinárodní konference soudního inženýrství
ExFoS 2019. Soudní inženýrství, 2019, 30(1), 36-44, ISSN 1211-443X

DOSKOČIL, Radek a Branislav LACKO. Risk Management and Knowledge Management as
Critical Success Factors of Sustainability Projects. Sustainability, Vol.10, (2018), No.5,
pp.1-13, ISSN 2071-1050
Citováno v
Jin Woo Won, Wooyong Jung, Seung Heon Han, Sungmin Yun and Bonsang Koo:
What Enables a High-Risk Project to Yield High Return from a Construction Contractor’s Perspective? Sustainability 2019, 11, doi: 10.3390/su11215971

Uznání odbornosti:

Švec, J.: Daří se Vám na úřadě zvládat rizika? Veřejná správa 15/2019, str. 18-19.
Doporučení metody RIPRAN pro oblast veřejné správy.

Účast na slavnostním večeru při výročí 100 let Úřadu pro patenty a vynálezy Praha ve
Španělském sále Pražského hradu dne 19. 9. 2019 při převzetí Čestného uznání za
vydání 6. svazku edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích (autor příběhu v 6. svazku a člen ediční rady edice).


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz