Publikační a odborná činnost v roce 2016


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.:Robotizace výroby ve světle současných trendů a potřeb.
AUTOMATIKA,Roč. 1,(2016), č.1, str. 6-8,ISSN 1805 – 8590

Lacko, B.:A co odborníci, máme je kde brát?
Control Engineering (Česko) – Newsletterč. 9, 2016, Speciál - Vzdělávání 4.0, str. 6 – 7

Lacko, B.: Vzdělávání pro Industry 4.0 musí být realizováno systematicky
Control Engineering (Česko) – Newsletterč. 9, 2016, Speciál - Vzdělávání 4.0, str. 8
Obojí dostupné také on line: http://www.controlengcesko.com

Příspěvky v e-časopisech na síti INTERNET:

Lacko, B.: Empirická analýza rizika projektů metodou RIPRAN.
ITM Fórum, 24. 10. 2016, Rubrika: Rizika
http://www.itmforum.cz/uncategorized/empiricka-analyza-rizika-projektu-metodou-ripran

Lacko, B.: Rizika uspěchané tvorby www stránek.
ITM Fórum, 3. 2. 2016, Rubrika: Rizika
http://www.itmforum.cz/rubriky/rizeni-rizik/rizika-uspechane-tvorby-webovych-stránek

Lacko, B.: Proč používat metody nejen při analýze a řízení rizik
ITM Fórum, 8. 3. 2016, Rubrika: Rizika
http://www.itmforum.cz/rubriky/rizeni-projektu-a-jejich-portfolia/proc-pouzivat-metody-nejen-pri-analyze-a-rizeni-rizik

Lacko, B.: Řízení rizik a mezinárodní technicko-organizační normy
ITMFórum, Rubrika: 18. 4. 2016, Rizika
http://www.itmforum.cz/rubriky/rizeni-projektu-a-jejich-portfolia/rizeni-rizik-a-mezinarodni-technicko-organizacni-normy

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Rizikové inženýrství a nové pohledy norem ISO na bezpečnost strojních zařízení.
Sborník konference ExFos 2016, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2016,
Brno, str. 429 – 435

Aktuální rizika a možnosti jejich uchopení systémovým inženýrstvím – SI 2016
Nosič CD ROM, Vydavatel a výroba: Policejní akademie České republiky v Praze,
Prosinec 2016, 1. vydání, 229 s., ISBN 978-80-7251-465-6

Publikované příspěvky v tomto sborníku:

Lacko, B.: Nebezpečí nekvalitní kvantifikace rizik a systémový přístup ke zvýšení kvality
jejich expertního odhadu. Příspěvek č. 4

Lacko, B.: Systémové přístupy na V. konferenci o bezpečnosti Akademie policejního sboru v
Bratislavě. Doplňkový příspěvek č. 18

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Grant BUT IGA No. FSI-S-14-2533 „Applied Computer Science and Control“. (Spoluřešitel)

Odborné studie, výzkumné zprávy

Lacko, B.: Návrh konceptu vzdělávání pro potřeby Industry Cluster 4.0. Interní materiál
Industry Cluster 4.0, Brno 2016, 3 strany

Patenty a inženýrská díla:

Užitný vzor č. 29 608 „Kryt svařovací helmy s automaticky řízeným pneumatickým
posunem ochranného skla“, uznaný a zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví Praha dne 4.7.2016. Majitel: Vysoké učení technické v Brně.

Odborné publikace a kapitoly v knihách:

Doležal, J. a kol.: Projektový manangement – Komplexně, prakticky a podle světových
standardů. Grada Publishing, 2016, Praha, 418 s.
Autorský oddíl: 8%

Realizované přednášky a kurzy:

Lacko, B.: Vznik, vývoj, stav a perspektivy metody RIPRAN
Přednáška na workshopu „15 let metody RIPRAN“
Akademické centrum studentských aktivit, Brno 27. 4. 2016

Vedení odborné rozpravy vědeckého kolokvia Systémové inženýrství – „Aktuální rizika a možnosti jejich systémových řešení“ dne 20. 6. 2016 v Praze

Lacko, B. Metoda RIPRAN po 15 letech používání“ přenáška na akci „Odpolední čaj“ firmy
PM Consulting dne 12. 10. 2016 v Praze

B. Lacko: 7 poučenípro projektovémanažery z bitvy u Lipan L.P. 1434
Doprovodný program QV PM 2016, Šiklův mlýn, 3. - 4. 11. 2016

Odborné posudky a recenze:

7 posudků příspěvků v národních časopisech konferencí

1 posudek tuzemského projektu

1 posudek tuzemské odborné publikace

Účast v programových výborech konferencí, v odborných společnostech a výborech odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems- vydavatelství CCB Brno, ISSN 1802-002X

Předseda redakční rady časopisu Congtrol Engineering (Česko), ISSN 1896 - 5784

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Člen Asociace specialistů pojištění a řízení rizik CZRMA (členská složka Federation of European Risk Manager Association) za ČR

Člen ediční rady ČSVTS pro edici publikací o významných osobnostech vědy, techniky a průmyslového podnikání v Česku.

2 citace v národních publikacích

Uznání odbornosti:

Úvodní vyžádaná přenáška (Key Note Lecture) „Automatizace a robotizace v ČR, trendy,
 směry, srovnání ve světě“ na konferenci „Trendy v robotizaci a automatizaci“ 27. – 28. ledna 2016 v Brně jako zástupce Českomoravské společnosti pro automatizaci. Pořadatel: firma Trade Media International

Rozšířený textový obsah přednášky si vyžádala redakce časopisu AUTOMATICA, jako úvodní článek pro první číslo časopisu pro ročník 2016.

Úvodní přednáška, účast v panelové diskuzi a předání darů na workshopu „15 let metody RIPRAN“, kterou uspořádalo Akademické centrum studentských aktivit dne 27.4.2016  prostorách rektorátu VUT Brno

Jmenování finalistou „European Risk Management Awards 2016, pořádaného Federation
European Risk Managers Association v Bruselu dne 6. prosince 2016 v části „Excelence in Risk Management“ v kategorii Innovative Insurance Programme of the Year“

Nejlépe hodnocený příspěvek první den akce Quo Vadis Project Management 2016:
Přednáška B. Lacka, která rozebírala průběh bitvy u Lipan z různých aspektů – aktivní využití lessons learned, motivace, kreativita. (Zpráva na stránkách SPŘ). Názevpřednášky: „7 poučení pro projektové manažery z bitvy u Lipan“


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz