Publikační a odborná činnost v roce 2012


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: IT projekt v krizi.
IT Systems, roč. 14, (2012), č.3, str. 50 – 51, ( ISSN – 1802-002X)

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Evaluation of software projects with MTA.
In. Software development 2012, TU of Ostrava 2012, 51 – 55,
(ISBN 978-80-248-2669-1)

Lacko,B. – Svobodová,R.: Celoživotní vzdělávání a projektová metoda výuky.
In: Sborník přednášek ze 4. Mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012.
Mendlova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání, Brno 2012,
(ISBN 978-80-7375-644-4, CD-ROM), referát č. 22.
(Autorský podíl 60%)

Lacko, B.: Genealogie řízení podnikových rizik. In: Sborník referátů
z 2.mezinárodní konference Rizika podnikových procesů – RPP2012, Univerzita
J.E.Purkyně,Ústí n/Lab. 2012, ISBN 978-80-7414-512-4

Lacko, B.: Časový souběh rizik v podnikových projektech.
In: Sborník Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch.
Mezinárodná vedecká konferencia 10.-11. prosince 2012, TU v Košicích,
CD - ISBN 978-80-553-1126-5

Lacko, B.: Racionální přístup ke zjednodušování soustav a systémů. In: Křupka Jiří, Vítek
Miloš (editoři) Systémy složité a zjednodušené, 1. vydání, Vydavatelství Univerzity Pardubice : Pardubice, 308 s., 2013, s. 292-294. ISBN 978-80-7395-572-4

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“.
Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Spoluřešitel projektu „Projektová výuka v Pardubickém kraji“ Evropského sociálního fondu
reg.č. CZ 1.07/1:3:12/02.0021. Nositel PM Consulting Choceň

Spoluředitel projektu PM 250. Tvorba výukových textů a studijních podkladů pro distanční
Vzdělávání projektového řízení. Část G 5 – Řízení rizik
Nositel projektu Národní institut pro další vzdělávání Praha – pracoviště Plzeň

Spoluřešitel projektu „Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace
rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů“ za Společnost pro projektové řízení. Nositel projektu Fakulta podnikatelská VUT v Brně. Reg. číslo projektu:
CZ.1:07/2:2:00/15:0433

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Lacko, B.: Solární panel s optickou koncentrací sendvičového provedení
Užitný vzor č. 23 554, Ústav průmyslového vlastnictví Praha, 20.3.2012

Odborné publikace, inženýrská a jiná díla:

Doležal, J. – Máchal,P.- Lacko, B. a kol.: Projektový management podle IPMA (2. rozšířené
vydání). GRADA Publishing 2012 Praha, 526 s.
(Autorsky doplněny odstavce:1.04.06, 1.05.3.2, Poučení str. 127, 1.16.4.4, 1.16.8,
3.09.2., 3.09.3 – celkem 15 stran )

Cingl Ondřej – Krátký Jiří - Lacko Branislav – Vondráčková Petra: Zkušenosti se zaváděním
projektové výuky v Pardubickém kraji. PM CONSULTING 2011Choceň, 45 stran. (zpracováno v rámci projektu - CZ.1.07/1.3.12/02.0021)
Autorský podíl: 30%

Kolektiv autoru: Automatizace a automatizační technika – Systémové pojetí automatizace
1.díl, (1. vydání), Computer Press 2012 Brno, 217 stran
Autorsky zpracována 1. Kapitola „Minulost a současnost automatizace“, str. 11-24
ISBN 978-80-251-3628-7
Autorský podíl: 7%

Kol. autorů: Rizika vybraných podnikových procesů.(1. vyd.)
Univerzita J. E. Purkyně 2012 Ústí n/Lab., s. 168
Kap. 7. Rizika procesů podnikových projektůstr, str. 98 - 129
ISBN 978-80-7414-522-3
Autorský procentuální podíl: 31 stran - 18,5 %

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor modulu G – „Řízení kvality, controlling a rizika projektů“ pro Národní institut
dalšího vzdělávání učitelů Praha, pracoviště Plzeň. Konferenční a vzdělávací centrum
MŠMT Telč 16. až 18. ledna 2012

Lektor kurzu „ Automatizace výrobních procesů“ ve firmě ALPS Sebranice, jako externí
lektor firmy SC&P Brno, Sebranice 2.-3.2.2012

Hlavní lektor kurzu „Projektové řízení I.“. Pořadatel Akademické centrum studentských
aktivit Brno, Škrdlovice 6. až 10. února 2012

Lektor workshopu „Aplikace projektového řízení v ZAT a.s“ – 1.běh 28.-29.2.2012 Příbram

Lektor celodenního kurzu „Metody pro plánování a řízení projektů výzkumu, vývoje a inovací“ pro Centrum podpory projektů VUT v Brně. Brno dne 13. 3. 2012

Lektor kurzu „Výchozí principy projektového vyučování podle projektového řízení“ v rámci
projektu Projektová výuka v Pardubickém kraji. Česká Třebová 26.3.2012

Přednáška „Systémové myšlení v praxi projektového manažera“.
Konference PM2012 - Projektový management 2012. Pořadatelé: SPŘ a Univerzita
T.Bati ve Zlíně, 25. a 26. dubna 2012 Zlín

Jednodenní seminář „Metody pro plánování a řízení chemických výzkumných projektů“
v rámci projektu CHEMPOINT -Vědci pro chemickou praxi Fakulty chemické VUT
v Brně dne 3.5.2012

Vedení jednodenního kurzu „Metody pro řízení projektů výzkumu“ pro Centrum podpory
projektů VUT Brno dne 17.5.2012 v Brně v rámci projektu VUT Grant Office
Network Czech Republic (reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0140)

Přednáška „Projektové řízení jako nezbytný předpoklad pro úspěšný vývojový nebo IT
projekt“. Konference PLM Forum firmy Technodat Zlín, Zaječí 30.-31.květen 2012

Jednodenní seminář „Projekty spolupráce mezi VŠ a firmami“
v rámci projektu CHEMPOINT -Vědci pro chemickou praxi Fakulty chemické VUT
v Brně dne 5.6.2012

Prezentace užitného vzoru „Všesměrový podvozek s kuličkovými elementy v rámci akce KONTAKT jako součást projektu „Síť na podporu technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji“ na MSV Brno 2012 dne
11.9.2012 v Brně

Účast v programových výborech konferencí a výborů odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems - vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering Česko (ISSN 1896-5784)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství VUT Brno

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen programového výboru Tvorba softwaru 2012

Odborný garant workshopu „Robotické systémy – současnost a trendy“ v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu AMPÉR 2012, Brno 22.3.2012

Člen organizačního výboru Dnů odborných sekcí SPŘ 2012 – Vývojové a inovační projekty,
Blansko – hotel Panorana, 7.-8. 11.2012

Člen organizačního výboru konference ARAP 2012 – Automatizace.,Regulace a Procesy.
ČVUT Praha 20.-21.11.2012

Citace v odborné literatuře:

1 jedna citace ve sborníku referátů národní konference

Uznání odbornosti a zásluh:

Zvaná přednáška na závěrečné konfrenci celouniverzitního projektu Masarykovy univerzity
v Brně PREFEKT – (CZ.1.07/2.3.00/09.0192) - Systematické komplexní vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu v oblastech širší problematiky řízení vědy a výzkumu jako prvek efektivity výzkumu na téma „Kritické faktory úspěchu výzkumných projektů“, v roli reprezentanta Společnosti pro projektové řízení. Brno dne 14. 3. 2012

Zvaná přednáška „Celoživotní vzdělávání a projektová metoda výuky na 4. mezinárodní
vědecké konferenci celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
Křtiny 18.9.2012

Open contribution (zahajovací přednáška) 2. ročníku konference Rizika podnikových procesů
dne 11.řijna 2012 na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí n/Lab na téma „Genealogie řízení
podnikových rizik“.


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz