Publikační a odborná činnost v roce 2014


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Muzeum Jozefa Murgaše v Tajově a 150. výročí jeho narození.
Praktická elektronika, roč. XIX, (2014), č. 3, str. 38, (ISSN 1804-7173)

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

LACKO, B, POLČÁKOVÁ, M., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K.Pradigm Changes in Project Management and their Impact on Knowledge of Project Managers. Proceeding of the 2014 International Conference on Economics and Business Administration II. Praha, Czech Republic, April 2014. s. 172 – 176. ISBN 978-1-61804-230-9

Lacko, B.: Řízení protiletecké palby a vznik kybernetiky. Sborník 15. Konference PVO – 100 let protiletadlové obrany. Univerzita obrany 2014 Brno (ISBN 978-80-7231-963-3). str. 6-8.

Lacko, B.: Protiletadlová obrana ve Slovenském národním povstání.Sborník 15. Konference PVO – 100 let protiletadlové obrany. Univerzita obrany, 2014 Brno (ISBN 978-80-7231-963-3), str. 32 – 39

Lacko, B.: Novelizace normy ČSN EN 62 198 o managementnu rizik v projektech. In: Sborník 4. Mezinárodní vědecké konference Rizika podnikových procesů – RPP 2014. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, str. 42-46 (ISBN 978-80-7414-766-1)

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel projektu „Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život“ registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0255 na Vysokém učení technickém v Brně v pozici odborník a expert na projektové řízení

Odborné publikace:

Lacko,B. – Švec, J. – Balatková, M. a kol,: M.: Specifika technických projektů.
 Vydalo Akademické centrum studentských aktivit Brno, 2014, Brno, 111 stran
 (ISBN 978-80-905297-2-4)

Bílek, P. – Lacko, B.: Poznámky k výuce projektového řízení podle učebnice Projektové
řízení – Jak zvládnout projekty.
Vydalo Akademické centrum studentských aktivit 2014 Kuřim, 35 stran
Výstup projektu ESF číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0255

Realizované přednášky a kurzy:

Vedení dvoudenního kurzu projektu ABC Akademie – systematické vzdělávání pro vyšší konkurenceschopnost (číslo projektu: CZ 123456789) firmy GUMOTEX Břeclav jako externí lektor firmy CS&C Partner Brno, ve dnech 16. - 17. ledna 2014 v Břeclavi. Lekce: Automatizace, Expertní systémy, Sledování výroby, Vstřikovací lisy.

Lacko, B.: Analýza rizik vojenských operací. Přednáška pro frekventanty velitelského kurzu
Akademie ozbrojených sil SR v Liptovském Mikuláši dne 28. 4. 2014

Lacko: B: Stotník V. Lacko v SNP (bibliografický portrét). Přednáška na semináři „Od
povstania po súčastnost“ Akadémie ozbrojených sil SR v Liptovském Milukáši ve dnech 17. - 18.9.20014 k 70. výročí SNP.

Odborné posudky a recenze:

Posudky disertačních prácí: 3

Posouzení projektu: 2

Recenze rukopisu monografie: 1

Účast v odborných komisích vysokých škol:

Člen komisí pro doktorské zkoušky: 2

Účast v programových výborech konferencí a odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems- vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management
Association )

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen Asociace specialistů pojištění a řízení rizik ČR - ASPAR ČR (členská složka Federation
of European Risk Manager Association)

Odborný garant vědeckého kolokvia “ Kybernetika v současnosti a v budoucnosti“
u příležitosti 120. výročí narození zakladatele kybernetiky prof. Norberta Wienera
dne 25. listopadu 2014 na VUT v Brně.

Citace v odborné literatuře:

3 citace v tuzemských publikacích


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz