Publikační a odborná činnost v roce 2011


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Slovo ROBOT slaví 90. výročí.
Control Engineering, roč. VI.,(2011), č.2, str.14

Lacko, B.: Roboti na počátku třetího tisíciletí.
Control Engineering, roč. VI.,(2011), č.2, str.16 – 17

Lacko, B.: 90 let slova ROBOT.
Praktická elektronika – AR, roč. XVI., (2011), č. 7, str. 55
(otištěno pod iniciálou - bl)

Lacko, B.: Mobile robot multi-directional undercarriages and problem of robots cooperation.
MM Science Journal – Special Edition , October 2011, page 7
ISSN 1803-1269 (print) + ISSN 1805 – 0476 (on-line)

Lacko, B.: Nepodceňujme rizika a nepřeceňujme příležitosti!
Risk Manangement, Komerční příloha společnosti Media Planet 2.prosince 2011 Hospodářských novin ze dne 16.12.2011.

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Transformation of programming paradigm.
In: Preceedings 37th National Conference with Interantional Participation SOFTWARE DEVELOPMENT 2011, TU of Ostrava 2011, p.59 – 63
(ISBN 978–89–2425-3)

Lacko, B.: Využívání metody RIPRAN při analýze rizik projektů – RPP 2011.
Sborník příspěvků 1. konference „Rizika podnikových procesů“.
Univerzita J. E. Purkyně, 2011, Ústí nad Labem, (ISBN 978-80-7414-371-7)

Lacko, B.: Kooperativní řešení konfliktů podle teorie her v projektech.
str. 147 - 154
In: Křupka J., Vítek M. (editoři) Systémové konflikty. První vydání.
Vydavatelství Univerzity Pardubice: Pardubice, 2011, 254 s.,
(ISBN 978-80-7395-441-3)

Lacko, B.: Plánované a skutečné ukončování projektů.
In: Projektový management 2011. Soubor vědeckých a odborných statí (editor
B.Lacko). Akademické nakladatelství CERM 2011 Brno, 95 s.,
(ISBN- 978-80-7204-770-3)
Str. 27 – 36

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“.
Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Spoluřešitel projektu „Projektová výuka v Pardubickém kraji“ Evropského sociálního fondu
reg.č. CZ 1.07/1:3:12/02.0021. Nositel PM Consulting Choceň

Spoluředitel projektu PM 250. Tvorba výukových textů a studijních podkladů pro distanční
Vzdělávání projektového řízení. Část G 5 – Řízení rizik
Nositel projektu Národní institut pro další vzdělávání Praha – pracoviště Plzeň

Spoluředitel projektu „Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace
rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů“ za Společnost pro projektové řízení. Nositel projektu Fakulta podnikatelská VUT v Brně. Reg. číslo projektu:
CZ.1:07/2:2:00/15:0433

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Lacko, B.: Funkční vzor SOLPAN2. Technická zpráva č.111.Ústav automatizace a
informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, 2011, (MSM 0021630529 - Inteligentní systémy v automatizaci)

Odborné publikace, inženýrská a jiná díla:

Lacko, B.: Lysická znělka. Hudba a slova. Nazpíváno pěveckým sborem ZŠ Lysice pod
vedením sbormistra PhDr. Františka Paděry, Csc. a nahráno studiem
AUDIOVISUAL J.Popelka Blansko na DVD dne 27. května 2011 v ZŠ
Eduarda Beneše v Lysicích

Poster „The 90th Anniversary of the Word ROBOT“
International Workshop on Robotícs in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2011 5. – 7. října 2011, Brno

Lacko, B: Sestavení metodiky a provedení analýzy rizik pro přihlášku Technologické
grantové agentury Praha „CEDTech – Centrum pokročilých 3D digitálních
technologií pro biomedicínské a strojní inženýrství“ VUT V Brně, Fakulty strojního inženýrství.Brno. Interní materiál Ústavu konstruování FSI VUT Brno, prosinec 2011, 17 stran

Realizované přednášky a kurzy:

Lektor kurzů „Využití projektového řízení ve vzdělávacích institucích“ pro ředitele ZŠ a SŠ
a lektor kurzů M1 – „Využití projektového řízení ve výukových projektech“ pro učitele ZŠ a SŠ  rámci projektu „Projektová výuka v Pardubickém kraji“

Lektor 2 kurzů projektového řízení Institute for International Research – pracoviště Praha

Lektor týdenního kurzu „Základy projektového řízení – I.“. Pořadatel Akademické centrum
studentských aktivit Brno

Lektor workshopů v projektu MŠMT v rámci Evropského programu ESF „Inkubátor
vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Současné „Best Practices“ inovačních a výzkumných vědeckých týmů -29.3.11

Lektor kurzu ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH Centra podpory projektů VUT v Brně

Lektor workshopu „Plánování investičních projektů“ ve firmě FATRA Napajedla

Odborné posudky a recenze:

Posudky 4 doktorských disertačních prací

Recenze jedné monografie

Posouzení jedné grantové přihlášky

Účast v odborných komisích vysokých škol:

Člen 6 komisí doktorských zkouše a obhajob disertačních prací

Účast v programových výborech konferencí a výborů odborných společností:

Člen redakční rady časopisu IT Systems - vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567)

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering Česko (ISSN 1896-5784)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen programového výboru Tvorba softwaru 2011

Předsedající odborného bloku přednášek automatizačních firem na konferenci „ Automatizace
a modernizace tepláren 2011“ ve Zbirohu dne 22. září 2011. Pořadatel – redakce časopisu Control Engineering.

Citace v odborné literatuře:

8 citací v národních publikacích

Uznání odbornosti a zásluh:

Udělení medaile Leonarda da Vinci prezidentem Asociace strojních inženýrů za dlouholetou
významnou činnost u příležitosti 20. založení organizace dne 12. dubna 2011 v Praze

Úvodní slovo k příloze Hospodářských novin na téma Risk management. Komerční příloha
společnosti Medialplanet 2.prosince 2011 v Hospodářských novinách dne 16.12.2011.


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz